HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział powstał w 1955 r. z inicjatywy pracowników Białostockiego Przedsiębiorstwa Aptek. Komitet założycielski pod przewodnictwem mgr Janiny Weremiej (później Marianowskiej).

 
Przewodniczący (prezesi) Oddziału – alfabetycznie:
 • Maria Danuta Augustowska (1963-1966)
 • Maria Borawska (1998 - 2004)
 • Helena Bujwid (1986-1989)
 • Andrzej Chęciński (1959)
 • Antoni Dyląg (1982-1986)
 • Władysław Gałasiński (1970-1973)
 • Wojciech Miltyk (2013 - nadal)
 • Tadeusz Mulart (2 kadencje - 1955-1959)
 • Jerzy Pałka (2004 - 2013)
 • Stefan Rostafiński (6 kadencji - 1960-1963, 1966-1970, 1989-1998)
 • Janina Elwira Telejko (2 kadencje - 1973-1979)
 • Józef Zwoliński (1979-1982)
 
Członkowie honorowi PTFarm:
 • Stefan Rostafiński (1998)
 
Odznaczeni Medalem im. I. Łukasiewicza:
 • Janina Marianowska (1972)
 • Stefan Rostafiński (1974)
 • Władysław Gałasiński (1977)
 • Leon Chochlew (1986)
 • Irena Kałłaur (1986)
 • Elwira Telejko (1987)
 • Zofia Borodzicz-Jurgutis (1995)
 • Julia Kaja (1995)
 • Zenon Wolniak (1997)
 • Teresa Szymanik (1998)
 
Wiele osób wyróżnionych było przez Zarząd Główny i Zarząd Oddziału dyplomami uznania. Ponadto na wniosek Oddziału szczególnie zasłużone osoby otrzymały odznaczenia państwowe i resortowe.
Działalność merytoryczna obejmowała ok. 600 wykładów naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Zarząd Oddziału, Koło Terenowe w Suwałkach i sekcje naukowe. Współorganizatorzy zebrań (w różnych okresach): oddziały miejscowych naukowych towarzystw lekarskich, wojewódzcy specjaliści w zakresie farmacji aptecznej, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych, Sekcja Farmaceutyczna Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Od 1991 r. zebrania organizowane są przy pomocy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Na uwagę zasługują zebrania organizowane z okazji różnych rocznic o charakterze uroczystym, często podczas sesji wyjazdowych, połączone z imprezami towarzyszącymi. Obecnie zebrania organizowane są raz w miesiącu, z przerwą wakacyjną.
 
Jednostki organizacyjne Oddziału:
 • Koło Terenowe w Suwałkach (1970-1993)
 • Sekcja Aptek Otwartych (1970-1993)
 • Sekcja Ekonomiki Farmacji (1972-1979)
 • Sekcja Historii Farmacji (od 1967)
 • Sekcja Farmacji Szpitalnej (od 1967)
 
W latach 1958-1960 Oddział wydawał we współpracy z BZA własny miesięcznik "Biuletyn Naukowo - Informacyjny" . Od 1994 r. streszczenia wykładów naukowo-szkoleniowych i dane o Oddziale zamieszczane są w Biuletynie miejscowej OIA. Od 1964 r. systematycznie sprawozdania z działalności Oddziału znajdują się też w "Farmacji Polskiej" . 40 lat działalności Oddziału udokumentowane jest w numerze specjalnym Biuletynu OIA "Farmacja Regionu Północno - Wschodniego" z 1996 r.
 
Ważniejsze imprezy zorganizowane przez Oddział:
 • Sympozjum Ogólnopolskie "Organizacja Zaopatrzenia Farmaceutycznego i Zagadnienia Ekonomiczne Aptek (1969)
 • Konferencja poświęcona XX-letniej działalności farmaceutów po uspołecznieniu aptek (1971)
 • Konferencja Ogólnopolska "Model Apteki Współczesnej" (1980)
 • Uroczystość z okazji 40-lecia działalności Oddziału PTFarm w Białymstoku i 50-lecia założenia Izby Aptekarskiej w Białymstoku (1995)Konferencja Naukowa "XX-lecie Wydziału Farmaceutycznego i X-lecie Kierunku Aptecznego AMB, XXX-lecie Sekcji Historii Farmacji Białostockiego Oddziału PTFarm (1997)
 
Ponadto współorganizowano sympozja Sekcji Aptek Szpitalnych (Supraśl' 83 i Augustów'85) oraz Zespołu Sekcji Historii Farmacji (Supraśl' 93).
 
Oddział angażował się w prace o charakterze ogólnopolskim. Jego członkowie brali udział w redakcji zbiorów zasad etyczno - deontologicznych PTFarm i Kodeksu Etyki Aptekarza RP, uczestniczyli w pracy organów parlamentarnych nad ustawą o izbach aptekarskich i aktualnie biorą udział w redakcji ustaw o zawodzie farmaceuty i o izbach farmaceutycznych. W latach 70. Z. Wolniak i S. Rostafiński działali w Komisji Propagandy Zawodu przy ZG PTFarm.
Członkowie Oddziału wchodzili w skład Prezydium PTFarm (S. Rostafiński - dwukrotnie), Sądu Koleżeńskiego (I. Adamowicz i M. Borawska) oraz Zespołu Sekcji Historii Farmacji (I. Kałłaur, S. Rostafiński).