KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE I CIĄGŁE

W 2003 roku Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń far­maceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. nr 132, poz. 1238), które nakłada na farmaceutów obowiązek ustawicznego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, w pięcioletnich okresach rozliczeniowych. Szkolenia ciągłe obejmować mają zakres wiedzy teoretycznej dotyczący zagadnień z zakresu postępu nauk farmaceutycznych, a w szczególności: farmakoterapii, technologii postaci leków, farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, homeopatii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, zdrowia publicznego, prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz nowo­czesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną.

W myśl zarządzenia szkolenia ciągłe mogą odbywać się w następujących formach:

Do prowadzenia kursów wyłączność uprawnień mają jednostki szkolące (akademie medy­czne), natomiast w innych formach mogły uczestniczyć inne podmioty np. towarzystwa naukowe.

Wstępne prace w sprawie włączenia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w proces szkoleń ciągłych rozpoczęto już w poprzedniej kadencji. Rozmawiano na ten temat z Depar­tamentem Nauki Ministerstwa Zdrowia, zapoznawano się z postanowieniami zarządzenia oraz dyskutowano nad założeniami i sposobem włączenia się w ten proces poszczególnych jedno­stek organizacyjnych PTFarm.

W obecnej kadencji władz Towarzystwa kontynuowano rozpoczęte wcześniej prace. Zorganizowano wówczas wspólne spotkanie PTFarm z NRA w Morach celem wymiany po­glądów i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie. Jednostki organizacyjne PTFarm ustaliły plany pracy i czynnie włączyły się w sam proces szkoleń. W tym celu podpisano umowy o akredytacji szkoleń z jednostkami szkolącymi - akademiami medycznymi w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Szkoda, że pozostałe wydziały farmaceutyczne nie zdążyły z Towarzystwem takich umów nawiązać, podczas gdy nawiązywały je z izbami aptekarskimi.

Zgodnie z podjętymi postanowieniami szkolenia zawodowe odbywają się w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym w ramach:

Sprawy ewentualnych zmian w organizacji szkolenia podyplomowego pojawiły się pod koniec obecnej kadencji władz PTFarm w związku z pracami nad nową ustawą o zawodzie farmaceuty, której opracowanie wyniknęło z konieczności dostosowania prawa polskiego w tym zakresie do Dyrektywy 2005/36/WE z września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W czasie prac nad tą ustawą pojawiły się próby zmodyfikowania opisanego wyżej systemu zmierzające do przesunięcia całości nadzoru merytorycznego nad kursami doszkalającymi i samokształceniem farmaceutów z wydziałów farmaceutycznych do jednostek izb aptekarskich, mimo rozszerzenia zasad szkolenia na wszystkie dziedziny farmacji, a nie tylko na farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach. Jak wspomniano wyżej właściwe uregulowanie tego zagadnienia będzie stanowiło poważne wyzwanie dla władz PTFarm 21. kadencji.