REDAKCJA/KONTAKT

"Farmacja Polska" 

ISSN: 0014-8261
ISSN (on-line): 2544-8552
 
REDAKTOR NACZELNY – dr hab. n. farm. Mariola Drozd, prof. uczelni – Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Katedra Psychospołecznych Aspektów Medycyny, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska; e-mail: mariola.drozd@umlub.pl

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORA NACZELNEGO

Redaktor naczelny odpowiada za jakość naukową czasopisma, a w szczególności za:

 • pozyskiwanie wartościowych treści naukowych do publikacji na łamach czasopisma,
 • organizację i realizację procesu recenzji zgłoszonych prac,
 • zawartość merytoryczną poszczególnych numerów czasopisma,
 • propagację publikowanych treści i promocję czasopisma w środowisku naukowym i zawodowym.

 

REDAKTOR PROWADZĄCY mgr Hanna Plata - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, Polska,
tel. +48 22 831 15 42, e-mail: h.plata@ptfarm.pl
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORA PROWADZĄCEGO

Redaktor prowadzący odpowiada za bieżące funkcjonowanie redakcji, w tym za:

 • organizację pracy redakcji,
 • operacyjną realizację procesu wydawniczego, w tym terminowe wydawanie poszczególnych numerów,
 • nadzorowanie procesu wydawniczego,
 • obsługę biurowo-finansową czasopisma, w tym za zawieranie niezbędnych umów,
 • nadzór na pracą zewnętrznych podmiotów wspierających pracę redakcji,
 • nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej i rozwój strony internetowej czasopisma działającej pod adresem https://polishpharmacy.ptfarm.pl/ i https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska
 • prowadzenie działalności redakcyjnej zgodnie z przepisami prawa prasowego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • współpraca z interesariuszami, w tym organizatorami konferencji i mediami.
 
REDAKTOR STATYSTYCZNYdr Dominik Marciniak - Katedra i Zakład Technologii Postaci Leków, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska,
e-mail: dominik.marciniak@umed.wroc.pl

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORA STATYSTYCZNEGO

Redaktor statystyczny posiadający odpowiednie doświadczenie i wiedzę w obszarze stosowania metod statystycznych, odpowiada za:

 • weryfikację stosowanych w publikowanych treściach metod statystycznych, wspierając w tym zakresie redaktora naczelnego.

 

REDAKTOR TECHNICZNY –  mgr Joanna Czarnecka

 

Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Adres wydawcy: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa, Polska

Adres redakcji: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa, Polska

Telefon redakcji: +48 22 831 15 42
 

Korespondencja w sprawie publikacji:

e-mail: h.plata@ptfarm.pl
 
 
WYBÓR REDAKTORÓW CZASOPISMA "FARMACJA POLSKA"
 • Wyboru Redaktora Naczelnego i Redaktora Statystycznego czasopisma „Farmacja Polska” dokonuje się na rok kalendarzowy.
 • Kadencja Redaktora Naczelnego i Redaktora Statystycznego rozpoczyna się 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po wyborze.
 • Wyboru Redaktora Naczelnego i Redaktora Statystycznego dokonuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm).
 • Każdego roku Zarząd Główny PTFarm podejmuje decyzję o wydłużeniu obecnej kadencji o kolejną kadencję bądź o nie przedłużeniu kadencji Redaktora Naczelnego i Redaktora Statystycznego. Decyzja taka musi być podjęta najpóźniej do końca listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie nowej kadencji Redaktora Naczelnego.
 • Przed podjęciem decyzji o mianowaniu, kandydaci prezentują koncepcję prowadzenia i rozwoju czasopisma oraz życiorys, w którym przedstawiają osiągnięcia w pracy naukowej i doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych.
 • W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny PTFarm może podjąć, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, decyzję o odwołaniu Redaktora Naczelnego i Redaktora Statystycznego w trakcie kadencji.
 • Redaktor prowadzący jest pracownikiem etatowym i nie podlega powyższym zasadom wyboru. Jego kompetencje wynikają z praktyki zawodowej i warunków, jakie musi spełnić w momencie przyjmowania do pracy na etat.