POLITYKA RECENZOWANIA

Polityka recenzowania

W odniesieniu do manuskryptów przesyłanych przez autorów do publikacji w „Farmacji Polskiej” wydawca i współpracujący z nim redaktorzy przestrzegają zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE), poddając manuskrypty przesyłane przez autorów wewnętrznej i zewnętrznej niezależnej recenzji naukowej.

Każdy manuskrypt jest recenzowany przez co najmniej dwóch zewnętrznych niezależnych recenzentów. Recenzje oparte są na tzw. double-blind review proces, w którym autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Autor może wskazać co najmniej dwóch recenzentów, co nie oznacza jednak ich automatycznego wyboru. Nazwiska recenzentów publikacji nie są ujawniane, a manuskrypt kwalifikuje się do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma raz w roku.

 

Przebieg procesu recenzji

Po otrzymaniu manuskryptu zespół redakcyjny zapoznaje się z nim, a w razie potrzeby zasięga opinii konsultantów tematycznych, a następnie podejmuje decyzję o:

– odrzuceniu manuskryptu bez recenzji;

– zwróceniu autorom w celu uzupełnienia dostrzeżonych braków formalnych;

– poddaniu go recenzji zewnętrznej.

W przypadku odrzucenia manuskryptu bez recenzji, redakcja usuwa wszystkie otrzymane materiały, zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej, które mogły zostać wytworzone w wydawnictwie w ramach tego etapu oceny.

W przypadku skierowania prośby do autorów o uzupełnienie dostrzeżonych braków w opracowaniu, redaktor naczelny uzgadnia z autorami termin, w których przekazanie tych uzupełnień będzie możliwe. Jeśli poprawione opracowanie nie zostanie przekazane redaktorowi naczelnemu w przyjętym terminie, może on odstąpić od dalszej jego oceny.

W przypadku wstępnej pozytywnej oceny manuskryptu, jest on kierowany do zewnętrznej recenzji naukowej, realizowanej – co do zasady – przez co najmniej dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny.

Redaktor naczelny oczekuje od recenzentów przygotowania wyczerpującej recenzji oraz sformułowania jednoznacznej rekomendacji dotyczącej ocenianego manuskryptu, kwalifikującej je do:

– odrzucenia, lub

– przyjęcia do opublikowania, lub

– wskazania poprawek, których uwzględnienie stanowi warunek przyjęcia manuskryptu.

W zależności od rodzaju rekomendacji wskazanych w otrzymanych recenzjach, redaktor naczelny:

– odrzuca manuskrypt w przypadku dwóch negatywnych recenzji.