FARMACJA POLSKA

Przegląd numerów

Pełna lista numerów - zobacz


Ważne informacje dla autorów publikujących w Farmacji Polskiej

Informujemy, iż za artykuły nadesłane do czasopisma Farmacja Polska po 1 stycznia 2020 r. pobierana będzie opłata w kwocie 500 zł +8% VAT. Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: 
Bank Millennium S.A. 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281 
lub
PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
Tytuł przelewu: Za publikację w Farmacji Polskiej
 
ORCID
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty do czasopisma Farmacja Polska zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
Autor może zarejestrować swój numer ORCID bez opłat pod adresem: https://orcid.org/


Informacja o liczbie punktów za publikację w "Farmacji Polskiej"

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zwiększono liczbę punktów za opublikowanie artykułu naukowego w "Farmacji Polskiej" do 70 punktów . Redakcja zachęca wszystkich recenzentów do dalszej współpracy, a autorów do publikacji artykułów w czasopiśmie.

 

Informujemy, że w wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się "Farmacja Polska", której przyznano wza 2019 r. 20 punktów.

Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2020 wynosi: 70,21.


Informacje ogólne:

Ukazuje się od połowy 1945 roku, w latach 1991-1992 miesięcznik, od 1993 r. - dwutygodnik, od 2009 r. - miesięcznik. Publikuje: artykuły poglądowe, doświadczalne prace naukowe, prace badawcze z zakresu farmacji społecznej i historii farmacji, artykuły o tematyce społeczno-zawodowej i dotyczące specjalizacji farmaceutów, sprawozdania ze zjazdów, sympozjów i konferencji dotyczących nauk farmaceutycznych, informacje o pracach Prezydium Zarządu Głównego PTFarm.

"Farmacja Polska" publikowała zawsze materiały omawiające osiągnięcia nauk farmaceutycznych i mogące służyć celom szkoleniowym, czyniła to jednak w sposób niesystematyczny. Obecnie, aby sprostać nowym potrzebom, począwszy od rocznika 2003, zakres publikowania materiałów dotyczących szkolenia podyplomowego uległ znacznemu poszerzeniu.           
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne uważało zawsze, że jednym z ważnych obowiązków członków zawodu farmaceutycznego jest stała aktualizacja posiadanego przez nich zasobu wiedzy fachowej, a więc konieczność stałego kształcenia podyplomowego. Działalność zawodowa farmaceutów opiera się na fundamencie, jaki stanowią stale rozwijające się nauki farmaceutyczne. Przez cały czas swej kariery zawodowej farmaceuci muszą więc uzupełniać ten zasób wiedzy, jaki wynieśli ze studiów na wydziałach farmaceutycznych.

Postulat dotyczący kształcenia podyplomowego farmaceutów znalazł obecnie potwierdzenie formalne w postanowieniach zawartych w nowym ustawodawstwie farmaceutycznym. Nowa ustawa Prawo farmaceutyczne, w jej obecnej wersji z 2002 r. ustanawia wiele zakresów wymagających dokształcania się przez farmaceutów posiadających już dyplom magistra farmacji:

Postanowienia ustawowe omawiające wymogi kształcenia podyplomowego są ukoronowaniem długoletnich starań zawodu farmaceutycznego i jego organizacji o podkreślenie roli wiedzy dla działalności, jaką wypełniają członkowie naszego zawodu. Postanowienia te stanowią równocześnie poważne wyzwanie dla wszystkich instytucji związanych z kształceniem i dokształcaniem farmaceutów.