ARTYKUŁ

Monika Szkultecka-Dębek, Katarzyna Oszajca, Mariola Drozd, Patryk Wania

Hair loss impact on quality of life of patients with oncological diseases – pilot study
2023-08-24

Wpływ wypadania włosów na jakość życia pacjentów z chorobami onkologicznymi – badanie pilotażowe

W trakcie leczenia onkologicznego wypadanie włosów jest jednym ze zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem leków cytotoksycznych. Wypadanie włosów to problem, który ma wpływ na samopoczucie i jakość życia ludzi.

Celem pracy było sprawdzenie stopnia wpływu wypadania włosów u pacjentów, u których wystąpiło łysienie wywołane terapią lekami cytotoksycznymi.

Badanie przeprowadzono od marca do kwietnia 2018 r. wśród dorosłej populacji pacjentów onkologicznych, u których w trakcie chemioterapii onkologicznej doszło do łysienia. Badanie przeprowadzono wśród 25 osób. W tym celu opracowano autorski kwestionariusze jakości życia oraz  wpływu utraty włosów, które zostały poddane walidacji w trakcie badania.

Wypadanie włosów u mężczyzn ma niewielki lub żaden wpływ na zakupy, prace domowe i sport, podczas gdy u kobiet niewielki wpływ ma jedynie w przypadku prac domowych. Zarówno u kobiet, jak i mężczyzn ma bardzo silny wpływ na życie społeczne, postrzeganie w otoczeniu oraz kontakty z partnerami, rodziną i przyjaciółmi. Jakość życia związana z wypadaniem włosów uzyskała ogólny wynik -0,74 i jest uważana za niską. Aż 78,9% ankietowanych kobiet zdecydowanie zgodziło się, że utrata włosów negatywnie wpływa na ich życie towarzyskie lub sposób spędzania wolnego czasu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w związku z wypadaniem włosów w zdecydowanej większości deklarowali odczuwanie dyskomfortu i depresję. Większość badanych kobiet uważa, że utrata brwi i rzęs jest doświadczeniem równie negatywnym jak utrata włosów na głowie. Dla większości badanych mężczyzn włosy na głowie są ważniejsze niż brwi i rzęsy.

Z przeprowadzonych badań wynika, że utrata włosów w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego lekami cytotoksycznymi ma największy wpływ na jakość życia w odniesieniu do funkcjonowania społecznego i aktywności społecznej, jednak nie wpływa istotnie na poszczególne czynności.

Pilotażowe badanie walidacji winiety HLIV potwierdza, że narzędzie jest odpowiednie do oceny wpływu utraty włosów na życie codzienne pacjentów.

Słowa kluczowe: jakość życia, winiety, utrata włosów, onkologia.

© Farm Pol, 2023, 79(3): 127–133

 

Hair loss impact on quality of life of patients with oncological diseases – pilot study

In oncological treatment hair loss is one of the adverse events related to the use of cytostatic drugs. Hair loss is a problem that to affects people's wellbeing and quality of life.

The aim of the study was to check the impact of hair loss in those patients who alopecia induced by cytotoxic drug therapy.
The study performed from March to April 2018, and it was focused on the adult population of oncological patients who developed alopecia during oncological chemotherapy The study was conducted among 25 people. For that purpose a self designed two questionnaires were developed: one concerning the quality of life and the other the Hair Loss Impact Vignette
(HLIV) and validated through the study.

Hair loss in men has little or no effect on shopping, housework and sports, while in women it only affects housework. Both in case of women and men, it has a very strong influence on social life, perception in the environment and contacts with partners, family and friends. The quality of life related to
hair loss was the overall result was -0,74 and it is considered as a low. 78,9% of the interviewed women strongly agreed that losing their hair negatively
affects their social life or leisure time activities. Both women and men in the vast majority of respondents declared feeling discomfort and depression in connection with the hair loss. Most of the surveyed women believe that the loss of eyebrows and eyelashes is as negative an experience as the loss of the hair on the head. For the majority of men surveyed, the scalp hair is more important than the eyebrows and eyelashes.

The study shows that hair loss in the course of cancer therapy with cytotoxic drugs has the greatest impact on the quality of life in relation to the social functioning and social activities, however does not significantly affect the individual activities.

The pilot study for HLIV vignette validation confirms that the tool is appropriate for use to assess the impact of the hair loss on patients' daily activities.

Keywords: quality of life, vignette, hair loss, oncology.

© Farm Pol, 2023, 79(3): 127–133

 

 

Hair loss impact on quality of life of patients with oncological diseases – pilot study

399.44 kB | 24 sierpnia 2023