ARTYKUŁ

Malwina Gryka, Anna Piecuch, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Klauzula sumienia w zawodzie farmaceuty
2014-06-18

Prawo do sprzeciwu sumienia, nazywane również klauzulą sumienia, stanowi propozycję rozwiązania prawnego sytuacji, w której dochodzi do kolizji norm obowiązującego prawa z przekonaniami światopoglądowymi lub religijnymi, gwarantując możliwość odmowy wykonania obowiązku w sytuacji takiego konfliktu. W Polsce prawo takie mają lekarze, pielęgniarki i położne. Domagają się go również niektórzy farmaceuci. Konieczność zagwarantowania takiego rozwiązania prawnego wskazana jest w Uchwale Rady Europy nr 1763 z 2010 r. Niniejsza praca stanowi przegląd wybranych aspektów etycznych i prawnych wiążących się z klauzulą sumienia w zawodzie farmaceuty. Dodatkowo omówione zostały najważniejsze preparaty, które mogą budzić sprzeciw sumienia farmaceuty.

Słowa kluczowe: klauzula sumienia, sprzeciw sumienia, farmaceuta, etyka

Conscience clause in pharmacy profession

The right to conscientious objection, also called the conscience clause, is a proposition of a legal solution regarding situations when valid legal norms are in conflict with personal or religious beliefs that guarantees the right to refuse to fulfil a duty if such a conflict occurs. In Poland, this right refers to physicians, nurses and obstetric nurses, but it is also a subject of some pharmacists’ claims. The necessity for ensuring this legal solution is indicated in the European Council Resolution 1763 (2010). The present paper is a review of selected ethical and legal aspects related to the conscience clause in the pharmacy profession. Also discussed are the most controversial medicinal products that may arouse a pharmacist’s conscientious objection.

Keywords: conscience clause, conscientious objection, pharmacist, ethics.

© Farm Pol, 2014, 70(6): 316-320