PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Redakcja przyjmuje następujące typy artykułów:

 • artykuły oryginalne (badawcze),
 • artykuły przeglądowe,
 • krótkie raporty z badań,
 • komentarze,
 • opisy przypadków.
Ważna uwaga!
Należy pamiętać, że redakcja ma różne wymagania dotyczące streszczeń i tekstu głównego dla różnych typów artykułów.

 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Redakcja nie przyjmuje prac wysłanych do innych wydawców i opublikowanych jako Author's Original Manuscripts (AOM), tzw. preprintów.

Cały manuskrypt przygotowany w języku polskim może być również publikowany w całości w języku angielskim. Redakcja nie oferuje usług tłumaczeniowych. Rękopisy, które nie są odpowiednio przygotowane, zostaną zwrócone autorom do poprawki. Jeżli autor nie naniesie poprawek, po 30 dniach artykuł zostaje usunięty z systemu.

Duże modele językowe (Large Language Models – LLM), takie jak ChatGPT, obecnie nie spełniają naszych kryteriów autorstwa. W szczególności przypisanie autorstwa wiąże się z odpowiedzialnością za dzieło, której nie można skutecznie zastosować w przypadku LLM. Stosowanie LLM powinno być odpowiednio udokumentowane w sekcji Metody (jeżeli sekcja Metody nie jest dostępna, w odpowiedniej alternatywnej części) manuskryptu.
 
STONA TYTUŁOWA
Na pierwszej stronie należy podać:
 • tytuł pracy w języku polskim i angielskim (tytuł powinien być zwięzły i informacyjny);
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim;
 • słowa kluczowe.
Wszystkie pozostałe dane autorzy zamieszczają w Editorial System (nie umieszczają ich w pliku z manuskryptem przygotowanym do zamieszczenia w systemie).
 
STRESZCZENIE
Streszczenie ustrukturyzowane, zarówno w j. polskim, jak i j. angielskim, powinno zawierać co najmniej 2000 znaków (system nie przyjmie prac, jeżeli streszczenie nie spełni tego warunku), które składa się z 5 oddzielnych części wprowadzonych osobnymi podtytułami w następującej kolejności:
 • przedmiot badań;
 • cel badań;
 • materiał i metody;
 • wyniki;
 • wnioski.
Wszystkie skróty użyte w tekście streszczenia powinny zostać wyjaśnione w artykule.
 
SŁOWA KLUCZOWE
Po streszczeniu należy podać od 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i tyle samo w języku angielskim (rekomendowanych przez MeSH (Medical Subject Headings) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
 
 
TEKST GŁÓWNY
 
PRACA ORYGINALNA
 
Łączna liczba znaków w artykule oryginalnym nie powinna przekraczać 30 000 znaków ze spacjami (nie wliczając strony tytułowej, streszczeń, tabel, rycin i piśmiennictwa).
Tabele, wykresy/ryciny powinny być umieszczone na końcu pracy po piśmiennictwie – kombinacja maximum 6 tabel, wykresów/rycin, wraz z podpisami w j. polskim i j. angielskim (w tekście głównym należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia).

Wszystkie artykuły oryginalne muszą zawierać następujące nagłówki sekcji:

 • Streszczenie: w j. polskim i j. angielskim;
 • Słowa kluczowe: w j. polskim i j. angielskim;
 • Co nowego zawiera praca: w 2–5 wypunktowanych zdaniach/stwierdzeniach należy wskazać wpływ wyników badań na pacjentów/ farmację/ praktykę kliniczną itp. Należy pamiętać, że nie jest to to samo, co (skrócone) wnioski;
 • Wprowadzenie;
 • Cel pracy: należy określić konkretny cel (cele) i hipotezę a priori;
 • Zgoda Komisji Bioetycznej: autorzy przeprowadzający badanie z udziałem ludzi lub zwierząt powinni załączyć oświadczenie potwierdzające, że badanie zostało zatwierdzone (lub przyznane zwolnienie) przez odpowiednią instytucjonalną i/lub krajową komisję ds. etyki badań (w tym nazwę komisji etycznej i numer referencyjny, jeśli jest dostępny). W przypadku badań z udziałem zwierząt, ich danych lub materiału biologicznego autorzy powinni w zgłoszeniu podać szczegółowe informacje na temat etycznego traktowania zwierząt. Jeżeli badanie uzyskało zwolnienie lub nie wymagało zatwierdzenia ze względów etycznych, należy to również szczegółowo opisać w manuskrypcie.
  Przykładowy zapis:
  „Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej. Zgodę wydała Komisja Bioetyczna/Etyki (podać instytucję) (data.../nr...)”
  lub
  „To badanie jest obserwacyjne. Komisja ds. etyki badań XYZ potwierdziła, że nie jest wymagana żadna zgoda etyczna".
 • Metodyka: musi zawierać wystarczające informacje, na podstawie których można ocenić jakość badań, w tym stosowną analizę statystyczną i siłę badania, tam gdzie jest to możliwe;
 • Wyniki: nie należy powielać wyników przedstawionych w tabelach, na wykresach, zdjęciach i w tekście;
 • Dyskusja: powinna zawierać krótkie zestawienie głównych ustaleń; mocnych i słabych stron badania; mocnych i słabych stron w stosunku do innych badań; wskazanie istotnych różnic w wynikach; znaczenie badania, w tym możliwych wyjaśnień i implikacji dla klinicystów i decydentów; komentarz uwzględniający pytania bez odpowiedzi i przyszłe badania;
 • Wnioski;
 • Podziękowanie: jeżeli dotyczy;
 • Źródła finansowania: jeżeli dotyczy;
 • Konflikt interesów;
 • Piśmiennictwo: do 40 pozycji piśmiennictwa.

 

KRÓTKI KOMUNIKAT

Krótkie komunikaty lub raporty przedstawiają nowatorskie, wstępne i znaczące wyniki badań w skrócony sposób. Łączna liczba znaków w krótkim komunikacie nie powinna przekraczać 10 000 znaków ze spacjami (nie wliczając strony tytułowej, streszczeń i piśmiennictwa).
Tabele, wykresy/ryciny powinny być umieszczone na końcu pracy po piśmiennictwie – kombinacja maximum 4 tabel, wykresów/rycin, wraz z podpisami w j. polskim i j.angielskim (w tekście głównym należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia).

Krótki komunikat musi zawierać następujące nagłówki sekcji:

 • Streszczenie: ustrukturyzowane w j. polskim i j. angielskim;
 • Słowa kluczowe: w j. polskim i j. angielskim;
 • Co nowego zawiera praca: w 2–5 wypunktowanych zdaniach/stwierdzeniach należy wskazać wpływ wyników badań na pacjentów/ farmację/ praktykę kliniczną itp. Należy pamiętać, że nie jest to to samo, co (skrócone) wnioski;
 • Wprowadzenie;
 • Cel pracy;
 • Zgoda Komisji Bioetycznej: Autorzy badań z udziałem ludzi lub zwierząt powinni załączyć oświadczenie potwierdzające, że badanie zostało zatwierdzone (lub przyznane zwolnienie) przez odpowiednią instytucjonalną i/lub krajową komisję ds. etyki badań (w tym nazwę komisji etycznej i numer referencyjny, jeśli jest dostępny). W przypadku badań z udziałem zwierząt, ich danych lub materiału biologicznego autorzy powinni w zgłoszeniu podać szczegółowe informacje na temat etycznego traktowania zwierząt. Jeżeli badanie uzyskało zwolnienie lub nie wymagało zatwierdzenia ze względów etycznych, należy to również szczegółowo opisać w manuskrypcie.
  Przykładowy zapis:
  „Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej. Zgodę wydała Komisja Bioetyczna/Etyki (podać instytucję) (data.../nr...)”
  lub
  „To badanie jest obserwacyjne. Komisja ds. etyki badań XYZ potwierdziła, że nie jest wymagana żadna zgoda etyczna".
 • Metodyka;
 • Wyniki;
 • Dyskusja: powinna zawierać krótkie zestawienie głównych ustaleń; mocnych i słabych stron badania; mocnych i słabych stron w stosunku do innych badań; wskazanie istotnych różnic w wynikach; znaczenie badania, w tym możliwych wyjaśnień i implikacji dla klinicystów i decydentów; komentarz uwzględniający pytania bez odpowiedzi i przyszłe badania;
 • Wnioski;
 • Podziękowania: jeżeli dotyczy;
 • Źródła finansowania: jeżeli dotyczy;
 • Konflikt interesów;
 • Piśmiennictwo: do 15 pozycji piśmiennictwa.

 

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY

Preferowane są przeglądy systematyczne i metaanalizy, jednak można rozważyć inne formy przeglądu.

Artykuł przeglądowy (przegląd systematyczny i metaanaliza) – artykuł zawierający wysokiej jakości przeglądy systematyczne i metaanalizy dotyczące wszystkich zagadnień z obszaru nauk farmaceutycznych. Kwerendę piśmiennictwa należy przeprowadzić co najmniej w dwu bazach np. MEDLINE i EMBASE. Jeżeli poszukiwane są badania kontrolowane, należy również przeszukać Cochrane Central Register of Controlled Trials. Ryzyko stronniczości włączonych badań powinno być systematycznie oceniane, zgłaszane i omawiane.

Tekst główny powinien zawierać nie więcej niż 40000 znaków ze spacjami, z wyłączeniem streszczeń, piśmiennictwa, rycin i tabel.
Tabele, wykresy/ryciny powinny być umieszczone na końcu pracy po piśmiennictwie – kombinacja maximum 6 tabel, wykresów/rycin, wraz z podpisami w j. polskim i j.angielskim (w tekście głównym należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia).

Lista kontrolna PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses) powinna znajdować się na końcu manuskryptu. Alternatywnie, lista kontrolna MOOSE (Meta-analyses Of Observational Studies in Epidemiology Checklist) powinna być stosowana do metaanaliz badań obserwacyjnych. Pełną listę i indeks wytycznych dotyczących raportowania można znaleźć na stronie www.equator-network.org/library/. Można je pobrać jako dokumenty Word i następnie dołączyć na końcu manuskryptu.

Artykuł przeglądowy powinien zawierać następujące nagłówki sekcji:

 • Streszczenie: ustrukturyzowane w j. polskim i j. angielskim;
 • Słowa kluczowe: w j. polskim i j. angielskim;
 • Co nowego zawiera praca: w 2–5 wypunktowanych zdaniach/stwierdzeniach należy wskazać wpływ wyników przeglądu na pacjentów/ farmację/ praktykę kliniczną itp. Należy pamiętać, że nie jest to to samo, co (skrócone) wnioski;
 • Wprowadzenie;
 • Cel pracy;
 • Metodyka wyszukiwania i doboru piśmiennictwa;
 • Wyniki;
 • Dyskusja: powinna zawierać krótkie zestawienie głównych ustaleń; mocnych i słabych stron badania; mocnych i słabych stron w stosunku do innych badań; wskazanie istotnych różnic w wynikach; znaczenie badania, w tym możliwych wyjaśnień i implikacji dla klinicystów i decydentów; komentarz uwzględniający pytania bez odpowiedzi i przyszłe badania;
 • Wnioski;
 • Podziękowania: jeżeli dotyczy;
 • Źródła finansowania: jeżeli dotyczy;
 • Konflikt interesów;
 • Piśmiennictwo: do 60 pozycji piśmiennictwa.

 

KOMENTARZ

Komentarze są to krótkie artykuły do przekazywania myśli, przemyśleń, opinii lub omawiania problemów do wcześniej opublikowanego artykułu w "Farmacji Polskiej". To nie jest forma do publikowania własnych oryginalnych badań lub danych. Recenzowanie komentarzy leży w gestii redakcji. Tekst powinien zawierać nie więcej niż 10 000 znaków ze spacjami, z wyłączeniem streszczeń, piśmiennictwa.
Tabele, wykresy/ryciny powinny być umieszczone na końcu pracy po piśmiennictwie – kombinacja maximum 2 tabel, wykresów/rycin, wraz z podpisami w j. polskim i j. angielskim (w tekście głównym należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia).

Komentarz powinien zawierać następujące nagłówki sekcji:

 • Streszczenie: nieustrukturyzowane w j. polskim i j. angielskim;
 • Słowa kluczowe: w j. polskim i j. angielskim;
 • Tekst komentarza, bez określonej struktury;
 • Podziękowania: jeżeli dotyczy;
 • Źródła finansowania: jeżeli dotyczy;
 • Konflikt interesów;
 • Piśmiennictwo: do 10 pozycji piśmiennictwa.

 

OPIS PRZYPADKU

Opis przypadku jest artykułem zawierającym raport dotyczący np. objawów, wyników badań diagnostycznych, diagnozy, leczenia i odpowiedzi na nie. Opis przypadku powinien przedstawiać zaistniałe komplikacje, problemy lub nietypową sytuację kliniczną. Tekst powinien zawierać nie więcej niż 10 000 znaków ze spacjami, z wyłączeniem streszczeń, piśmiennictwa.

Tabele, wykresy/ryciny powinny być umieszczone na końcu pracy po piśmiennictwie – kombinacja maximum 4 tabel, wykresów/rycin, wraz z podpisami w j. polskim i j.angielskim (w tekście głównym należy zaznaczyć miejsce ich umieszczenia).

Opis przypadku powinien zawierać następujące nagłówki sekcji:

 • Streszczenie: nieustrukturyzowane w j. polskim i j. angielskim;
 • Słowa kluczowe: w j. polskim i j. angielskim;
 • Tekst opisu przypadku, bez określonej struktury;
 • Podziękowania: jeżeli dotyczy;
 • Źródła finansowania: jeżeli dotyczy;
 • Konflikt interesów;
 • Piśmiennictwo: do 20 pozycji piśmiennictwa.

 

W wyjątkowych sytuacjach redakcja może publikować artykuły redakcyjne.

Artykuły redakcyjne są to artykuły na zaproszenie redaktora naczelnego w połączeniu z wybranymi zaakceptowanymi artykułami.

 

Formatowanie tekstu

Manuskrypty należy nadsyłać w programie Word:

– preferowany typ pliku: Rich Text Format (*.rtf);

– dowolny format edytora Microsoft Word (*.doc, *.docx), niezabezpieczony hasłem do odczytu.

Należy używać czcionki ogólnodostępnej (np. Times New Roman, Calibri).

Autor nie powinien używać w tekście kursywy, pogrubienia ani podkreślonych słów. Pogrubienia i kursywę należy stosować jedynie w śródtytułach, w nazwach łacińskich i w nazwach związków chemicznych.

Aby ponumerować strony, należy używać funkcji automatycznego numerowania stron.

Nie używać funkcji pola.

W przypadku wcięć należy używać tabulatorów lub innych poleceń, a nie spacji.

Nagłówki pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu powinny być wyraźnie rozróżnialne, ale nie powinny być numerowane. Nie należy używać więcej niż nagłówków trzeciego rzędu.

Do tworzenia tabel należy używać funkcji tabelarycznych, a nie arkuszy kalkulacyjnych.

W przypadku równań należy użyć edytora równań lub narzędzia MathType.

Odniesienia do literatury, rycin i tabel należy umieszczać w kolejności cytowania w tekście.

W tekście należy używać tylko międzynarodowych nazw leków.

Wartości laboratoryjne powinny być wyrażone przy użyciu Międzynarodowego Układu Jednostek (SI). Zawsze należy używać międzynarodowych znaków i symboli dla jednostek (jednostek SI).

Liczby należy zapisywać cyframi arabskimi. Zdania nie zaczyna się od liczby zapisanej cyframi. Cyfry na początku zdania zawsze zapisujemy słownie.

Nagłówki prosimy o stosowanie nie więcej niż trzech poziomów wyświetlanych nagłówków.

Skróty – skróty należy zdefiniować przy pierwszej wzmiance o nich, a następnie stosować je konsekwentnie. Dopuszcza się umieszczenie słownika skrótów na początku publikacji.

Przypisy – w przypisach można podać dodatkowe informacje, które mogą obejmować powołanie się na literaturę znajdującą się na liście referencyjnej. Nie powinny składać się wyłącznie z cytatu referencyjnego i nigdy nie powinny zawierać szczegółów bibliograficznych odnośnika. Nie powinny także zawierać żadnych rycin ani tabel.

Przypisy do tekstu numerowane są kolejno; te w tabelach należy oznaczyć małymi literami w indeksie górnym (lub gwiazdkami w przypadku wartości istotności i innych danych statystycznych). Przypisy do tytułu i autorów artykułu nie są oznaczone symbolami odsyłaczy.
Zawsze należy używać przypisów dolnych zamiast przypisów końcowych.
 
PIŚMIENNICTWO
Obowiązkiem autorów jest zapewnienie dokładności wszystkich odniesień zgodnie ze stylem cytowania AMA (Styl Vancouver).
Odniesienia należy ograniczyć do najnowszych pozycji (z ostatnich 10 lat); muszą być bezpośrednio związane z prezentowanym tematem.
Odniesienia w tekście powinny być identyfikowane cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych i ponumerowane w kolejności, w jakiej zostały po raz pierwszy wymienione w manuskrypcie. Należy je zapisywać wg wzoru: [1] lub [1, 2] lub [1–4].
Skróty nazw czasopism należy cytować zgodnie z Index Medicus. Jeżeli czasopismo nie jest wymienione w Index Medicus, należy podać jego pełną nazwę (po pełnej nazwie nie stawiamy kropki). Jeżeli cytowana praca jest dostępna online, należy podać numer DOI, a w przypadku jej braku – adres URL z datą dostępu.

W wykazie piśmiennictwa należy uwzględnić wyłącznie prace cytowane w tekście, które zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji. W przypadku prac nieopublikowanych w tekście należy wyłącznie o tym wspomnieć, np. J. Kowalski, praca nieopublikowana. Wykaz piśmiennictwa powinien być ponumerowany, używając liczby arabskiej z kropką, np. 1.

Łączna liczba pozycji piśmiennictwa (dopuszczalne są odniesienia z ostatnich 10 lat):
– artykuł oryginalny – 40,
– artykuł przeglądowy – 60,
– krótki komunikat– 15,
– komentarz – 10,
– opis przypadku – 20.
 
Sposób zapisu nazwisk autorów w zależności od ich liczby:
– do czterech autorów – należy podać nazwiska i inicjały imion wszystkich autorów;
– pięciu i więcej – należy podać nazwiska i inicjały imion pierwszych trzech i dopisać „et al.”.
Wymieniając autorów artykułu w piśmiennictwie wpisujemy: nazwisko, spacja, inicjał imienia lub imion (bez kropek), przecinek, spacja itd.
 
Podając zakres stron, należy użyć półpauzy, która w zapisie jest dłuższa (bez spacji pomiędzy numerami stron a półpauzą). Po nazwie czasopisma, zapisanego kursywą, następuje rok publikacji, średnik, spacja, tom, zeszyt (w nawiasie), dwukropek, spacja i pełny zakres stron, np. 155–159 (nie: 155–9). Poniżej przykłady.
 
PRZYKŁADY CYTOWANEGO PIŚMIENNICTWA
 
Artykuł w czasopiśmie drukowanym
Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, et al. Epidemiology of severe ­sepsis in the United States: Analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med. 2001; 29(7): 1303–1310.
 
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
Smeeth L, Iliffe S. Community screening for visual impairment in the elderly. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (2):CD001054. doi: 10.1002/14651858.
Duchin JS. Can preparedness for biological terrorism save us from pertussis? Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158(2): 106–107. Dostępny w internecie: http://archpedi.jamanetwork.com.ezproxy1.­library.arizona.edu/article.aspx?articleid=485611. Dostęp 9.07.2014.
 
Książka
Simon LS, Lipman, AG, Jacox AK, et al. Pain in Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis and Juvenile Chronic Arthritis. 2nd ed. Glenview, IL: American Pain Society; 2002.
 
Rozdział w książce
Witczak I, Rypicz Ł. Błędy w procesie farmakoterapii i ich znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej. In: Witczak I, Rypicz Ł. editor. Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław; 2021. 33–46.
 
Strona Web
European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2016 – Health­care-associated infections acquired in intensive care units. (online) 2016. Dostępny w internecie: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/ICU-acquired-infections/Pages/Annual-epidemiological-report-2016. Dostęp 30.09.2017.
 
PODZIĘKOWANIA
Mogą obejmować podziękowania dla osób, które znacznie przyczyniły się do przygotowania pracy, ale których wkład nie był wystarczający, aby uznać ich za autorów. Należy je umieścić w osobnej części po wnioskach. Powinny być krótkie i nie powinny zawierać podziękowań dla anonimowych recenzentów i redaktorów oraz miejsca zatrudnienia osób, które wniosły wkład w przygotowanie pracy.
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Należy zamieścić oświadczenie o dofinansowaniu, podając podmiot finansujący badania i numer grantu (nazwę organizacji finansującej wpisujemy w całości). Również należy podać informację, jeżeli nie uzyskano dofinansowania.
 
KONFLIKT INTERESÓW
Należy wpisać informację, czy zaistniał konflikt interesów. Jeżeli tak, opisać na czym on polega.

Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o źródłach finansowania manuskryptu, a także o wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („ujawnianie informacji finansowych”). Wszyscy autorzy są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o konflikcie interesów. Na końcu tekstu, pod podpisem „Konflikt interesów”, wszyscy autorzy muszą ujawnić wszelkie relacje finansowe i osobiste z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpływać na ich stronniczość/ pracę.

Przykłady konfliktów finansowych obejmują:
– zatrudnienie,
– konsultacje,
– posiadanie akcji,
– honoraria,
– płatne ekspertyzy,
– patenty lub zgłoszenia patentowe,
– granty/dotacje na wyjazdy.
 
Jeżeli nie ma konfliktu interesów, autorzy wpisują, że nie istnieje.
 
 
DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW
 
GŁÓWNY TEKST MANUSKRYPTU:
– preferowany typ pliku: Rich Text Format (*.rtf);
– dowolny format edytora Microsoft Word (*.doc, *.docx), niezabezpieczony hasłem do odczytu.
 
RYCINY I INNE
Wykresy, ryciny, fotografie, chemiczne wzory strukturalne i inne należy przesłać w oddzielnych plikach. Wszystkie oznaczenia i symbole na rycinach muszą być czytelne. W tekście należy wskazać miejsce ich umieszczenia, np. Rycina 1.
Jeżeli autor użył w manuskrypcie jakichkolwiek rysunków, fotografii, wykresów, tabel itp., które nie są jego dziełem i są chronione prawem autorskim, zobowiązany jest udzielić Wydawcy pisemnej zgody właścicieli praw autorskich na wykorzystanie użytych materiałów. Autor jest zobowiązany do potwierdzenia źródła wszystkich rycin, ­fotografii, wykresów itp.
 
TABELE
Tabele powinny znajdować się w osobnych plikach. Odniesienia do tabel należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w manuskrypcie. Do każdej tabeli należy dołączyć tytuł wyjaśniający (bez skrótów, na górze tabeli). Tytuł powinien oddzielać tabelę od tekstu. Tytuły tabel powinny być umieszczone w języku polskim i angielskim.
Przypisy są lepsze niż długie wyjaśnienia w tytule lub treści tabeli. Przypisy należy oznaczać małymi literami w indeksie górnym lub gwiazdkami (w przypadku wartości istotności i innych danych statystycznych) i umieszczać je pod tabelą.
Dopuszczalny format
– tabele w dowolnej wersji MS Word (*.doc) lub jako arkusze MS Excel (*.xls).
 
WYKRESY I DIAGRAMY
Wykresy/diagramy należy umieścić w osobnych plikach.
Odniesienia należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w rękopisie.
Opisy wykresów/diagramów powinny być umieszczone w tekście głównym w języku polskim i angielskim.
Wykresy/diagramy wieloczęściowe należy oznaczyć małymi literami (a, b itp.)
Dla każdego wykresu/diagramu należy podać tytuł objaśniający (bez skrótów) na dole wykresu/diagramu. Tytuł powinien umożliwiać oddzielenie wykresu/diagramu od tekstu.
Należy unikać stosunkowo małego tekstu i dużych różnic w rozmiarach tekstu na wykresach/diagramach, ponieważ wielkość wykresów/diagramów jest często zmniejszana. Wykresy/diagramy muszą być tak dobrane, aby zmieściły się w przybliżeniu w kolumnach czasopisma.
Przypisy są lepsze od długich objaśniających informacji w tytule lub w treści wykresu/diagramu. Przypisy należy oznaczyć małymi literami w indeksie górnym i umieścić pod tytułem wykresu/diagramu.
Dopuszczalny format:
– pliki EPS lub Adobe Illustrator (*.eps lub *.ai);
– pliki wykresów w dowolnej wersji MS Word (*.doc) lub jako arkusze MS Excel (*.xls).
 
RYCINY
Ryciny należy umieścić w osobnych plikach. Odniesienia do rycin należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w rękopisie.
Opisy rycin powinny być umieszczone w tekście głównym w językach polskim i angielskim.
Ryciny wieloczęściowe należy oznaczyć małymi literami (a, b itp.)
Dla każdej ryciny należy podać tytuł objaśniający (bez skrótów) na dole ryciny. Tytuł powinien umożliwiać oddzielenie ryciny od tekstu.
Należy wstawić klucze i podziałki bezpośrednio do rysunków, jeżeli dotyczy.
Należy unikać małego tekstu i dużych różnic w rozmiarach tekstu na rycinach. Rozmiar rycin powinien być tak dobrany, aby w przybliżeniu pokrywał się z wymiarami kolumn czasopisma.
Przypisy są lepsze od długich objaśniających informacji w tytule lub w treści ryciny. Przypisy należy oznaczyć małymi literami w indeksie górnym i umieścić pod ryciną.
Dopuszczalny format:
– TIFF/PSD – ze spłaszczonymi warstwami tekstowymi oraz bez warstw dopasowania (rozdzielczość 300 ppi w rozmiarze 1:1);
– PDF kompozytowy – z dowolnego programu, o ile są w nim osadzone fonty (rozdzielczość 300 ppi w rozmiarze 1:1);
– EPS – z dowolnego programu, o ile są skrzywione fonty. Należy, jeżeli to możliwe, poddać go destylacji w Adobe Acrobat (powinno to wychwycić ewentualne błędy);
– JPG (jest to zapis zdjęcia z kompresją stratną, która powoduje zanik pewnej części szczegółów). Należy ustawić parametr jakości JPEG (rozdzielczość 300 ppi w rozmiarze 1:1) na „minimum kompresji, maksimum jakości”.
 
AUTORSTWO
 
Autor korespondencyjny powinien podać wszystkich autorów manuskryptu, ustalić ich kolejność w publikacji, a także określić wkład każdego z nich w jej powstanie. Wszyscy wymienieni autorzy powinni spełniać wszystkie kryteria autorstwa, a wszyscy, którzy spełniają te kryteria, powinni zostać zidentyfikowani jako autorzy. Wkład każdego autora musi być udokumentowany w takim stopniu, aby mógł on wziąć na siebie odpowiedzialność za odpowiednie części pracy, treść i konflikt interesów.
Autorstwo powinno opierać się na spełnieniu trzech kryteriów:
– znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy albo pozyskiwanie, analiza lub interpretacja danych do pracy;
– opracowanie pracy lub krytyczna weryfikacja pod kątem ważnych treści intelektualnych;
– ostateczne zatwierdzenie wersji, która zostanie opublikowana.
Wszyscy autorzy, którzy wnieśli znaczący wkład w powstanie pracy, powinni zostać wymienieni jako współautorzy, a ich autorstwo – ujawnione zgodnie z ich procentowym udziałem w stworzeniu pracy.
 
ORCID
 
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ­ORCID – narzędziem cyfrowym umożliwiającym identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.