FARMACJA POLSKA

Informacje ogólne

ISSN: 0014-8261
ISSN (on-line): 2544-8552
 
Cele i zakres

Farmacja Polska” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ukazującym się od 1945 r., od roku 2009 jako miesięcznik. Zamieszcza doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych: farmacji stosowanej, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, toksykologii, farmacji społecznej i historii farmacji. Ukazują się w nim także nieliczne artykuły na tematy społeczno-zawodowe, recenzje farmaceutycznych wydawnictw naukowych, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, działalności instytucji farmaceutycznych i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy zawodowej.

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli farmaceutycznej, a przede wszystkim jest polem przedstawiania dorobku naukowego środowiska farmaceutycznego. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat farmacji, poprzez prezentowanie dorobku w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska farmaceutycznego, a także stanowić źródło inspiracji dla młodych pracowników naukowych. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz wymiana myśli naukowej i wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

 

Przegląd numerów:

Pełna lista numerów - zobacz
 

dostęp bez logowania

 

Artykuły dostępne są w otwartym dostępie, na licencji CC BY NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 

Ważne informacje dla autorów publikujących w „Farmacji Polskiej”

„Farmacja Polska” jest czasopismem prowadzonym w otwartym dostępie na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC 4.0) (nie pobierane są opłaty za korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma), stąd konieczność wniesienia opłaty za opublikowanie artykułu. Zwrot kosztów przygotowania i opublikowania manuskryptu został przez wydawcę przerzucony na autorów. Opłata jest pobierana po akceptacji manuskryptu do druku (po całym procesie redakcyjnym – przyjęciu do publikacji, recenzjach, wszelkich poprawkach wynikających z recenzji i ostatecznej akceptacji do druku). Czasopismo nie pobiera opłat za przesłanie manuskryptu..

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 500 zł + 8% VAT (540 PLN), po zaakceptowaniu artykułu do druku. Kwotę tę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy)

 

ORCID
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty do czasopisma Farmacja Polska zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
Autor może zarejestrować swój numer ORCID bez opłat pod adresem: https://orcid.org/
 
Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Farmacji Polskiej" znajdują sie w systemie zgłaszania prac "Editorial System" (umowa autora z redakacją, oświadczenia dla autorów, zawierajace pytania: Czy praca uzyskała zewnętrzne źródła finansowania?; Czy istnieje konflikt interesów?; Czy zachowane zostały prawa człowieka?; Czy zachowane zostały prawa zwierząt?,  formularz określający udział autorów w publikacji).Przesyłanie manuskryptu

System redakcyjny to internetowy system zgłaszania manuskryptów i ich oceny. Autorzy przesyłają swoje manuskrypty i śledzą postępy ich oceny w systemie. Aby uzyskać dostęp do systemu redakcyjnego, prosimy o przesłanie manuskryptu poprzez poniższy link:

 

Informacja o liczbie punktów za publikację w "Farmacji Polskiej"

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się "Farmacja Polska", której przyznano za 2019 r. 20 punktów.

Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2019 wynosi: 72,91.

 

W „Farmacji Polskiej” w 2019 roku opublikowano 98 atykułów naukowych i poglądowych.