FARMACJA POLSKA

Informacje ogólne

ISSN: 0014-8261
ISSN (on-line): 2544-8552
 
Cele i zakres

Farmacja Polska” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ukazującym się od 1945 r., od roku 2009 jako miesięcznik. Zamieszcza doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych: farmacji stosowanej, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, toksykologii, farmacji społecznej i historii farmacji. Ukazują się w nim także nieliczne artykuły na tematy społeczno-zawodowe, recenzje farmaceutycznych wydawnictw naukowych, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, działalności instytucji farmaceutycznych i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy zawodowej.

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli farmaceutycznej, a przede wszystkim jest polem przedstawiania dorobku naukowego środowiska farmaceutycznego. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat farmacji, poprzez prezentowanie dorobku w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska farmaceutycznego, a także stanowić źródło inspiracji dla młodych pracowników naukowych. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz wymiana myśli naukowej i wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

W latach 2022–2024 czasopismo naukowe „Farmacja Polska” realizuje projekt nr RCN/SN/0552/2021/1, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.


 

Przegląd numerów:

Pełna lista numerów - zobacz
 

dostęp bez logowania

 

Artykuły dostępne są w otwartym dostępie, na licencji CC BY NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 


Przesyłanie manuskryptu

System redakcyjny to internetowy system zgłaszania manuskryptów i ich oceny. Autorzy przesyłają swoje manuskrypty i śledzą postępy ich oceny w systemie. Aby uzyskać dostęp do systemu redakcyjnego, prosimy o przesłanie manuskryptu poprzez poniższy link:

 

Ważne informacje dla autorów publikujących w „Farmacji Polskiej”

„Farmacja Polska” jest czasopismem prowadzonym w otwartym dostępie na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC 4.0) (nie pobierane są opłaty za korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma), stąd konieczność wniesienia opłaty za opublikowanie artykułu. Zwrot kosztów przygotowania i opublikowania manuskryptu został przez wydawcę przerzucony na autorów. Opłata jest pobierana po akceptacji manuskryptu do druku (po całym procesie redakcyjnym – przyjęciu do publikacji, recenzjach, wszelkich poprawkach wynikających z recenzji i ostatecznej akceptacji do druku). Czasopismo nie pobiera opłat za przesłanie manuskryptu..

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 800 PLN + 8% VAT (864 PLN), po zaakceptowaniu artykułu do druku.

Kwotę tę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy)

 

ORCID
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty do czasopisma Farmacja Polska zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
Autor może zarejestrować swój numer ORCID bez opłat pod adresem: https://orcid.org/
 
Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Farmacji Polskiej" znajdują sie w systemie zgłaszania prac "Editorial System" (umowa autora z redakacją, oświadczenia dla autorów, zawierajace pytania: Czy praca uzyskała zewnętrzne źródła finansowania?; Czy istnieje konflikt interesów?; Czy zachowane zostały prawa człowieka?; Czy zachowane zostały prawa zwierząt?,  formularz określający udział autorów w publikacji).

 

Informacja o liczbie punktów za publikację w "Farmacji Polskiej"

Szanowni Państwo!

Informujemy, że "Farmacji Polskiej", zgodnie z komunikatem ministra edukacji i nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przyznano 70 punktów.

Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2020 wynosi: 70,21.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty, farmaceuta może uzyskać punkty edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Zachęcamy farmaceutów do indywidualnej prenumeraty "Farmacji Polskiej"

Informacja o liczbie punktów za prenumeratę indywidualną znajduje się w załączniku nr 2 (Lp. 26) do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2494).

Rozporządzenie - pobierz plik

W „Farmacji Polskiej” w 2021 roku opublikowano 71 atykułów naukowych i poglądowych.