ARTYKUŁ

Tomasz Osmałek, Anna Froelich, Marcin Kapela

Przegląd wybranych zastosowań poloksameru 407 w technologii farmaceutycznej i medycynie
2014-07-08

Poloksamery to grupa ponad 30 syntetycznych kopolimerów zbudowanych z hydrofobowego bloku tlenku propylenu połączonego z dwoma hydrofilowymi blokami tlenku etylenu. Ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne, biozgodność oraz niewielkie koszty produkcji znalazły one szerokie zastosowanie w technologii farmaceutycznej oraz przemyśle kosmetycznym. W poprzedniej pracy opisaliśmy strukturę chemiczną poloksamerów, ich klasyfikację oraz podstawowe właściwości. Przedstawiliśmy również bardziej szczegółową charakterystykę poloksameru 407 (P407), z uwzględnieniem funkcji, jakie może on pełnić, będąc składnikiem pomocniczym różnych formulacji. Kontynuując podjętą tematykę, w niniejszej pracy prezentujemy przegląd wybranych postaci leku zawierających P407, przeznaczonych do podawania w formie iniekcji, jak również aplikowanych doustnie, dospojówkowo, donosowo, na powierzchnię skóry, dopochwowo, doodbytniczo oraz wziewnie. Zwróciliśmy także uwagę na potencjalne biomedyczne zastosowania P407, między innymi jako nośnika komórek w inżynierii tkankowej oraz składnika preparatów przyspieszających gojenie ran.

Słowa kluczowe: poloksamer 407, kopolimery blokowe, systemy dostarczania leków, materiały biomedyczne, gojenie ran

Application of poloxamer 407 in pharmaceutical technology and medicine – a review ・ Poloxamers constitute a group of over 30 synthetic copolymers built of a hydrophobic polyoxypropylene block flanked by two polyoxyethylene blocks. According to the unique physicochemical properties, biocompatibility and low production costs, poloxamers have found various applications in the technology of pharmaceuticals and personal care products. In our previous work we have described the chemical structure of poloxamers, their classification and basic properties. We have also presented a more detailed characteristics of poloxamer 407 (P407), including its particular role as a pharmaceutical excipient. In the present paper we have prepared the review of various pharmaceutical dosage forms containing P407 administered as injections or applied via oral, ophthalmic, nasal, dermal, vaginal, rectal and inhalatory route. Moreover, we have focused on its application as a carrier for cell seeding in tissue engineering and a component of preparations used for accelerated wound healing.

Keywords: poloxamer 407, block copolymers, drug delivery systems, biomedical materials, wound healing

© Farm Pol, 2014, 70(7): 400-410