ARTYKUŁ

Maria Szcześniak, Janusz Pluta

Nośniki substancji leczniczych w postaciach leku aplikowanych na skórę
2015-11-19

Stosowanie nośników do transportu substancji leczniczej daje możliwość kontrolowania jej uwalniania, drogi i wielkości przenikania przez skórę oraz przedłużenia czasu działania terapeutycznego. Do najczęściej stosowanych należą układy różniące się zawartością lipidów i budową, takie jak: liposomy, tansferosomy, niosomy, proniosomy, etosomy

Słowa kluczowe: Nośniki substancji leczniczych, liposomy, tansferosomy, niosomy, etosomy

Carriers of remedial substances in the form of medicine applied on skin

The use of carriers to transport therapeutic substances gives the ability to controling its release, the road and size of skin penetration and extends the therapeutic effect. The most commonly used layouts are different lipid content and structure, such as liposomes, transferosomes, niosomes, proniosomes, etosomes.

Keywords: Drug delivery carriers, liposomes, transferosomes, niosomes, ethosomes

© Farm Pol, 2015, 71(9): 560-562