ARTYKUŁ

Mariola Drozd, Edyta Wrażeń

Ocena jakości doradztwa farmaceutycznego w zakresie leków OTC i suplementów diety zawierających wyciąg z Panax Ginseng i Ginkgo Biloba w aptekach ogólnodostępnych. Część 1. Poradnictwo dla populacji młodej
2017-01-05

Informacja o leku i porada, jakiej udziela aptekarz podczas obsługi pacjenta w procesie samoleczenia jest usługą farmaceutyczną świadczoną w aptekach. Ze względu na bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów oraz jej efektywność jakość tej usługi jest niezmiernie ważna.

Celem pracy była ocena jakości informacji przekazywanych przez aptekarzy podczas obsługi pacjenta w procesie samoleczenia, ich zaangażowanie w wywiad z pacjentem oraz doradztwo w zakresie działania, stosowania i dawkowania suplementów diety, o które pacjent prosi.

Pomimo że porada farmaceuty była rzetelna, pełna i ukierunkowana na bezpieczeństwo pacjentów, to jakość usługi farmaceutycznej świadczonej przez aptekarzy podczas obsługi pacjenta w procesie samoleczenia wskazuje na braki edukacyjne głównie w zakresie wiedzy merytorycznej o suplementach diety i umiejętności prowadzenia wywiadu.

Słowa kluczowe: usługa farmaceutyczna, jakość usługi, suplementy diety

Quality assessment of pharmaceutical consulting in the field of OTC drugs and dietary supplements containing the extract of Panax Ginseng and Ginkgo Biloba in pharmacies areas. Part 1. Counseling for the young population

The pharmacist gives information about the drug and the advice for the patient care in the process of self-medication is a pharmaceutical service provided in pharmacies. The quality of this service is extremely important for the safety of pharmacotherapy of patients and its effectiveness. The aim of the study was to assess the quality of information provided by pharmacists during patient care in the process of self-medication. Their involvement in an interview with the patient and advising on the operation, use and dosage of food supplements, for which the patient asks. Although the pharmacist’s advice was reliable, full and focused on patient safety is the quality of pharmaceutical services provided by pharmacists during patient care in the process of self-medication indicates shortcomings education mainly in terms of substantive knowledge about dietary supplements and interviewing skills.

Keywords: pharmaceutical service, quality of service, dietary supplements

© Farm Pol, 2016, 72(9): 567–576