ARTYKUŁ

Karolina Jurkowska, Małgorzata Kaszczyszyn, Katarzyna Kowalczyk, Piotr Okoń, Ewa Sawicka

Powszechność oraz sposoby stosowania popularnych leków przeciwbólowych: kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu i paracetamolu (badanie ankietowe)
2017-01-10

Wstęp: Leki przeciwbólowe OTC są powszechnie stosowane. Najpopularniejsze substancje w nich zawarte to ibuprofen, paracetamol i kwas acetylosalicylowy.

Cel: Zebranie informacji od pacjentów na temat powszechności oraz sposobu stosowania preparatów OTC, zawierających: ibuprofen, aspirynę i paracetamol.

Metody: Badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiety, składającej się z 16 pytań dotyczących sposobu stosowania leków przeciwbólowych. W badaniu wzięło udział 389 respondentów.

Otrzymane wyniki: Zdecydowana większość badanych (85,6%) deklaruje, że stosowała powyższe leki w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Najczęściej stosowaną substancją jest ibuprofen. Większość badanych deklaruje sprawdzanie jaką substancję czynną zawiera preparat, jednakże blisko 20% ankietowanych stosuje dwa różne leki jednocześnie. Najczęściej wymienianym połączeniem jest ibuprofen i paracetamol. Blisko 41% osób stosujących równocześnie różne preparaty przyznaje, że odczuwa działania niepożądane. Pacjenci najczęściej korzystają z ulotki, jako źródła informacji.

Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują na zróżnicowaną świadomość odnośnie stosowania leków przeciwbólowych. Dość częste są przypadki nieodpowiedniego łączenia ich ze sobą a także stosowanie mimo przeciwwskazań.

Słowa kluczowe: NLPZ, OTC, interakcje, samoleczenie

Commonness and methods of using popular analgesic drugs: acetylsalicylic acid, ibuprofen and paracetamol (questionnaire survey)

Introduction: Over-the-counter painkillers are commonly used. Aspirin, ibuprofen and paracetamol are the most widely used nonprescription analgesics. The aim of the survey is to collect information about use of OTC medicines, which contains: aspirin, ibuprofen and paracetamol.

Material/Methods: A survey was taken on patients in different age and

contains 16 questions about how these analgesics are administered. The

study involved 389 respondents.

Results: The majority of respondents (85.6%) admits to taking at least one of OTC analgesics with ibuprofen, paracetamol or acetylsalicylic acid in the 3-months period. Ibuprofen is the most commonly used substance. Almost 20% of patients combine two or more specifics at the same time and usually paracetamol is combined with ibuprofen. The most common source of knowledge is patient information leaflet.

Conclusions: The results indicate diverse awareness of using drugs. Quite often there are cases of improper drug combination or using them despite contraindications.

Keywords: OTC, NSAIDs, interaction, self-medication.

© Farm Pol, 2016, 72(10): 638–643