ARTYKUŁ

Lucyna Bułaś, Barbara Woźniak, Wioletta Siemiradzka, Beata Szulc-Musioł, Anna Banyś, Andrzej Jankowski

Pentravan® – nowe wyzwanie w codziennej praktyce recepturowej
2017-12-06

Pentravan® – nowe wyzwanie w codziennej praktyce recepturowej

Pentravan® wprowadzono do obrotu w 2016 r. Nieliczne materiały źródłowe wskazują na możliwość wykorzystania transdermalnego charakteru podłoża dla leków o działaniu ogólnym, co może stanowić alternatywną drogę ich podania z ograniczeniem skutków ubocznych dotyczących podania np. doustnego. Dokonano wstępnej oceny składu podłoża Pentravan® oraz oznaczono jego trwałość po zmieszaniu z różnymi rozpuszczalnikami recepturowymi w stosunku 1:4 (1 część rozpuszczalnika + 3 części podłoża) bezpośrednio po sporządzeniu oraz po upływie 2, 7, 14 dni oraz po 4 i 6 tygodniach. Obserwacje prowadzono w przedziałach temp. 2–8°C oraz w temp. 18–25°C. Rozpuszczalniki zastosowane w badaniu wstępnym to: woda, etanol, olej rycynowy, olej rzepakowy, parafina ciekła oraz balsam peruwiański. Bezpośrednio po zmieszaniu podłoża z balsamem peruwiańskim, olejem rycynowym zaobserwowano rozdział faz. W przypadku połączenia Pentravanu® z wodą, etanolem oraz glicerolem nie obserwowano rozwarstwienia ani rozdziału substratów.
Słowa kluczowe: Pentravan®, półstała postać leku, nowe podłoże, krem, maść

Pentravan® – a new challenge in daily pharmaceutical practice

Pentravan® was introduced to the market in 2016. However, only limited data exist, indicating a possible of use of this particular basis for transdermal delivery of systemic medications. It appears that Pentravan® can represent an alternative way for some drug delivery, limiting their potential adverse effects (often related to e.g., oral administration). We have conducted an initial analysis of the composition of Pentravan® basis, and we evaluated its durability after mixing with different formulary solvents in the ratio 1:4 (1 part of solvent + 3 parts of basis), directly after their preparation, after 2, 7, and 14 days, and then, after 4, and 6 weeks. These observations were conducted in the temperature intervals of: 2–8°C, and 18–25°C. The solvents used in our study included: water, ethanol, castor oil, rapeseed oil, liquid paraffin, and Peruvian balsam. We report that directly after mixing of the basis with Peruvian balsam, and with castor oil, the phases’ distribution occurred. In contrast, after mixing the Pentravan® with water, ethanol, and glycerol, no phases’ distribution, and no disjunction of substrates were noted.

Keywords: Pentravan®, semisolid dosage form, new vehicle, cream, ointment

© Farm Pol, 2017, 73(9): 567-573