SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego należy zapoznać się ze statutem oraz wypełnić deklarację członkowską dostępną tutaj (plik w formacie pdf). Deklarację należy przesłać pocztą na adres Towarzystwa lub dostarczyć osobiście. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd.

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego uprzejmie przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku (Statut PTFarm rozdz. III, §18, ust. 4) opłacania składek członkowskich. Przypominamy również, iż brak regularnego wpłacania składek członkowskich może spowodować skreślenie z listy członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Statut PTFarm rozdz. III. §19, ust.2).
 
Wysokość składki rocznej wynosi 60,-PLN, wysokość składki dla emerytowanych członków Towarzystwa oraz studentów wynosi 30,-PLN.
 
Składki można wpłacać w sekretariacie Oddziału u Pani Ewy Jankowskiej, we wtorek przed i po referacie lub bezpośrednio na konto bankowe Oddziału z dopiskiem za jaki okres jest składka.
 
nr konta bankowego oddziału :   42 1020 1013 0000 0202 0140 6321