KONFERENCJE

I Forum Farmacji Aptecznej

Regulamin i warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w konferencji

Organizatorem konferencji „Forum Farmacji Aptecznej” jest Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie konferencji jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem (tj. Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym) przez podmiot wskazany w zgłoszeniu (podmiot zgłaszający – Uczestnik) umowy, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usługi konferencyjnej („Forum Farmacji Aptecznej”).

Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za oświadczenia składane w trakcie realizacji procedury zgłoszenia.

Ceny podane w formularzu rejestracyjnym są kwotami brutto.

Płatność za konferencję powinna być dokonana na numer rachunku bankowego Organizatora wskazany na fakturze, będącej dokumentem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia Uczestnika.

Numer konta bankowego Organizatora:

PKO SA PL 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: I Forum Farmacji Aptecznej

Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenia wpłat.

Niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty, Organizator wystawi stosowną fakturę i prześle ją uczestnikowi pocztą elektroniczną (Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktury drogą elektroniczną).

Uczestnik ma prawo anulowania zamówienia w ciągu 14 dni od jego złożenia, wysyłając maila na adres u.rogozinska@ptfarm.pl lub michal.kolodziejczyk@umed.lodz.pl

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

Za wszelkie zamówienia dokonywane indywidualnie na miejscu obciążony będzie Uczestnik.

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

Dokonując zakupu pakietu konferencyjnego akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacyjnym, handlowym, oraz naukowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO), przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne z siedzibą przy ul. Długiej 16 w Warszawie na potrzeby organizacji i realizacji Forum Farmacji Przemysłowej.

2. Jednocześnie Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jako Administrator Danych Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz korzystaniem z praw przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym z siedzibą przy ul. Długiej 16 w Warszawie (e-mail: iodo@ptfarm.pl)

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) na potrzeby realizacji konferencji – do czasu zakończenia jego realizacji;

b) w celu wykonania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;

c) W pozostałych przypadkach do czasu wycofania zgody na przetwarzanie lub zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania.

4. Uczestnik posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.

5. Uczestnik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Sprzeciw można złożyć w formie pisemnej na adres e-mail lub adres kontaktowy wskazany powyżej.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w konferencji.