HISTORIA ODDZIAŁU

W momencie powstania Polskiego Towarzystwa farmaceutycznego w 1947 roku, farmaceuci rzeszowcy działali aktywnie w Oddziale Krakowskim, czego dowodem jest wybór do Zarządu Oddziału w dniu 18 września 1948 roku magistrów Ferdynanda Lipczyńskiego - prezesa OIA w Rzeszowie oraz Edwarda Rachwała - właściciela apteki "pod Orłem" w Przeworsku.

Oddział Rzeszowski PTFarm, rozpoczął samodzielną działalność w dniu 10 marca 1953 roku Walnym Zgromadzeniem w Przemyślu. Pierwszym przewodniczącym ZO został dyrektor działającego w owych latach OW CAS mgr farm. Tadeusz Olszanowski.
 
Od października 1956 roku siedzibą Oddziału został Rzeszów. W tym to roku funkcję przewodniczącego przejął mgr Julian Jarocki, wicedyrektor WSSE, a w roku 1961 mgr Zygfryd Kumor - kierownik apteki w Dębicy, który przewodniczył Oddziałowi aż do momentu zmian administracji terytorialnej w 1976 roku.
 
Wybrany 27 października 1961 roku Zarząd wznowił mało aktywną działalność, zebrania naukowe organizowane były w regularnych terminach a referaty wygłaszali oprócz gości zapraszanych z zewnątrz (doc. dr hab. M. Ekstein, prof. dr hab. L. Krówczyński, prof. dr hab. H. Nerlo, prof. dr hab. W. Ostrowski) również członkowie Oddziału (mgr Z. Kumor, mgr T. Bałdowski, mgr T. Kazalska-Kielar i inni).
 
Od momentu wprowadzenia dwustopniowej specjalizacji farmaceutów, działalność Towarzystwa była ściśle związana z pomocą w uzyskiwaniu wiadomości przez magistrów farmacji przystępujących do egzaminów. Wtedy to zaproszono m. in. doc. dr hab. R. Czarneckiego oraz dr M. Kostołowską, dr. Z. Kubiaka, dr K. Rogoyską i dr. E. Rybackiego prowadzących kursy doskonalące. Działalność o tym charakterze jest kontynuowana do dnia dzisiejszego - farmaceuci przystępujący do egzaminów specjalistycznych mają obowiązek przygotowywać temat z którym w formie referatu zapoznają pozostałych uczestników zebrań.
 
Oddział Rzeszowski pracuje na terenie ściśle związanym z miejscem urodzenia i działalności zawodowej Ignacego Łukasiewicza, a zatem Towarzystwo organizowało i uczestniczyło w wielu uroczystościach poświęconych temu, tak bardzo zasłużonemu w historii przemysłu naftowego , farmaceucie. I tak: w styczniu 1962, wspólnie z "Naftomontażem" zorganizowało w Krośnie akademię upamiętniającą 80-tą rocznicę śmierci I. Łukasiewicza; we wrześniu 1972 roku Oddział Rzeszowski i Łódzki odbyły wspólne zebranie o tematyce związanej z życiem i pracą mgra Łukasiewicza - na zebraniu tym referat wygłosił prof. dr hab. W. Roeske. Wtedy właśnie prof. dr hab. Z. Jerzmanowska wystąpiła z inicjatywą ogólnokrajowej akcji zapalania lamp naftowych obok portretów I. Łukasiewicza w witrynach aptek w dniu 31 lipca, w rocznicę zapalenia pierwszej lampy.
 
16 października 1975 roku farmaceuci rzeszowscy, obok delegacji Oddziału Krakowskiego uczestniczyli w akcie przekazania portretu patrona Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza przez przedstawicieli ZG PTFarm z jego ówczesnym Sekretarzem Generalnym, prof. dr. hab. L. Krówczyńskim.
30 lipca 1988 roku nadano imię I. Łukasiewicza aptece w Łańcucie, w trakcie trwania uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego oraz Urząd Miejski.
Akcję nadawania aptekom imion zasłużonych farmaceutów rozpoczęła sesja popularno - naukowa związana ze 130-tą rocznicą istnienia apteki w Sokołowie Małopolskim, kiedy to 11 października 1986 roku aptece nadano imię jej założyciela - Jędrzeja Dańczaka.
 
Oprócz działań mających na celu zapoznanie ogółu społeczeństwa z farmacją i jej wybitnymi osiągnięciami oraz posiedzeń naukowych, organizowano zebrania, na których członkowie Oddziału zdawali sprawozdania ze swych pobytów na zjazdach i sympozjach naukowych a także sesje wyjazdowe, kiedy to farmaceuci mieli możność zapoznania się z terenem swej pracy i jego zabytkami (Łańcut - Muzeum - Zamek; Biecz - Muzeum Regionalne z jego słynną ekspozycją farmaceutyczną; Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego i Regionalne; Jarosław i jego zabytki; Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Przemyśl, Skansen Pszczelarski w Kamiannej).
Z chwilą powstania możliwości wyjazdów zagranicznych Oddział Rzeszowski wraz z Sekcją Historii Farmacji ZG rozpoczął organizację międzynarodowych Sympozjów Wyjazdowych - do roku 1999 zorganizowano takich sympozjów, obejmujących prawie wszystkie kraje europejskie, dziesięć.
 
Oddział ten był również gospodarzem II Bilateralnego Polsko - Niemieckiego Sympozjum historii farmacji w roku 1989 w Łańcucie oraz V Sympozjum Historii Farmacji w roku 1995 w Iwoniczu - Zdroju, na tym terenie też odbyły się dwie Konferencje Aptek Szpitalnych.
Oddział Rzeszowski wydał własnym nakładem trzy tomiki informacyjne. Dwa, opracowane przez sekcję historii farmacji dotyczyły: pierwszy dziejów apteki w Sokołowie Małopolskim, drugi zatytułowany był "XXX lat działalności Oddziału rzeszowskiego PTFarm.", trzeci tomik zawierał utwory poetyckie członków sekcji twórców nieprofesjonalnych.