ARTYKUŁ

Wenji Wang, Zhan Wang, Tong Zhao, Xiaolin Li, Tong Zhang, Jinchi Cai, Xingwen Han

Acutumine inhibits proliferation of MG-63 human osteosarcoma cells via inducing ROS-mediated apoptosis
2020-10-09

Acutumine inhibits proliferation of MG-63 human osteosarcoma cells via inducing ROS-mediated apoptosis

1.90 MB | 9 października 2020