ZASADY PUBLIKACJI

Zasady publikacji

Opłata za opublikowanie manuskryptu

„Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” jest czasopismem prowadzonym w otwartym dostępie na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC 4.0) (nie pobierane są opłaty za korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma), stąd konieczność wniesienia opłaty za opublikowanie artykułu. Zwrot kosztów przygotowania i opublikowania manuskryptu został przez wydawcę przerzucony na autorów. Opłata jest pobierana po akceptacji manuskryptu do druku (po całym procesie redakcyjnym – przyjęciu do publikacji, recenzjach, wszelkich poprawkach wynikających z recenzji i ostatecznej akceptacji do druku).

 

Proces publikacyjny

Autor korespondencyjny nadsyła artykuł do publikacji, korzystając z systemu zgłaszania prac „Editorial System”. Autor jednocześnie oświadcza, że manuskrypt nie został opublikowany lub nie jest rozważany do publikacji w innym czasopiśmie. Przesyłany do „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej” manuskrypt jest sprawdzany pod kątem plagiatu (usługa ta świadczona jest przez Crossref, który umożliwia dostęp do korzystania z oprogramowania do porównywania tekstu iThenticate firmy Turnitini), wstępnie weryfikowany przez redaktora naczelnego, który postanawia przesłać go do recenzji, odesłać z powrotem w celu korekty lub odrzucić. Jeżeli zostanie uznany za niezgodny z profilem czasopisma, zostaje odrzucony bez przesyłania do recenzji.

Manuskrypt uznany za zgodny z profilem czasopisma zostaje przesłany do, co najmniej dwóch, niezależnych recenzentów, specjalistów z danej dziedziny, w celu jego oceny pod względem treści i wytycznych określających przygotowanie manuskryptu. W przypadku stwierdzenia konieczności poprawienia treści zawartych w manuskrypcie, autor korespondencyjny otrzymuje informacje z systemu wraz z uwagami recenzentów. Autor korespondencyjny otrzymuje anonimową wersję recenzji i poprawia manuskrypt zgodnie z zaleceniami recenzentów, w porozumieniu z pozostałymi autorami, a następnie przesyła poprawiony tekst, który trafia ponownie do recenzenta, a ten po sprawdzeniu naniesionych poprawek decyduje, czy artykuł jest gotowy do publikacji. Jeżeli recenzent nie widzi konieczności ponownego otrzymania manuskryptu z naniesionymi przez autora poprawkami, redaktor naczelny po sprawdzeniu, czy wszystkie poprawki zostały naniesione, wydaje decyzję o wstępnym zaakceptowaniu manuskryptu do druku i przekazuje ją autorowi.

W tym czasie redaktor prowadzący przygotowuje pracę do wysłania do profesjonalnego składu (sprawdza manuskrypt pod względem językowym, nanosi poprawki językowe, ustala parametry techniczne, ponownie sprawdza poprawki naniesione przez autorów). Po złożeniu tekstu zgodnie z zasadami przyjętymi przez redakcję, artykuł w formie PDF wysyłany jest przez redaktora prowadzącego do korekty autorskiej, która ma na celu sprawdzenie manuskryptu pod kątem ewentualnych błędów, brakujących linii/akapitów i błędów w całym tekście, tytule manuskryptu, nazwiskach i afiliacjach wszystkich autorów, tabelach, rysunkach/diagramach itp. oraz cytowanych odniesieniach. Po weryfikacji autor odsyła artykuł po korekcie autorskiej na adres, z którego został wysłany plik, w ciągu 3 dni roboczych; w przeciwnym razie publikacja zostanie wycofana lub opublikowana bez poprawek autora.

Wszelkie zmiany w manuskrypcie, inne niż korekta błędów drukowania, są dokonywane na odpowiedzialność autora. Autor nie może dokonywać żadnych zmian w manuskrypcie, które przekraczają 3% objętości manuskryptu, chyba że zmiany te zostały skonsultowane z redaktorem. Zmiany polegające między innymi na dodawaniu nowych akapitów do tekstu lub zastępowaniu ich nowymi akapitami istniejącego tekstu są dopuszczalne tylko za zgodą redaktora naczelnego i redaktora prowadzącego, pod warunkiem, że zmiany te nie zwiększą znacząco kosztów edycji i składu oraz nie wpłyną na datę publikacji manuskryptu.

Równolegle autor korespondencyjny otrzymuje wiadomość e-mail o konieczności wypełnienia umowy. Każdy z autorów artykułu jest zobowiązany do zapoznania się z umową i jej podpisania, a autor korespondencyjny przesyła zeskanowaną, podpisaną przez wszystkich autorów umowę do systemu redakcyjnego. Jednocześnie autor korespondencyjny przesyła oryginalny, podpisany przez autorów dokument umowy do redakcji. Manuskrypt nie zostanie opublikowany do momentu otrzymania oryginału umowy podpisanej przez wszystkich autorów. Autor (autorzy) zachowują bez ograniczeń wszystkie osobiste prawa autorskie. Czasopismo pozwala autorowi(autorom) zachować prawa do publikacji bez ograniczeń.

Po korekcie autorskiej i naniesieniu poprawek zgłoszonych przez autorów, artykuł podlega indeksacji w Crossref, zostaje mu przypisany cyfrowy identyfikator dokumentu (DOI), następuje kolejno: ostateczna akceptacja, przypisanie do numeru czasopisma, publikacja na stronach internetowych czasopisma (polskiej i angielskiej) oraz przesłanie artykułu do repozytorium zewnętrznego PORTICO.

Autorzy mają prawo wycofać manuskrypt w dowolnym momencie przed jego opublikowaniem.

 

Zapora ghostwriting

Ghostwriting to zjawisko nieujawnienia nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, jako autora lub współautora pracy. Jest to również niewymienienie jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Przeciwieństwem tej postawy jest guest authorship (honorary authorship), czyli uwzględnienie konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację jest znikomy albo w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej i jako takie będą przez redakcję demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism). Z tego względu redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność za podanie wspomnianych informacji ponosi autor zgłaszający manuskrypt.