SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego należy zapoznać się ze statutem oraz wypełnić deklarację członkowską dostępną tutaj (plik w formacie pdf). Deklarację należy przesłać pocztą na adres Białostockiego Oddziału Towarzystwa lub dostarczyć osobiście. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd. 
 
Zarząd Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego uprzejmie przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku (Statut PTFarm rozdz. III, §18, ust. 4) opłacania składek członkowskich. Przypominamy również, iż brak regularnego wpłacania składek członkowskich może spowodować skreślenie z listy członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (Statut PTFarm rozdz. III. §19, ust. 2). Wysokość składki rocznej od 2019 r wynosi 60 zł, wysokość składki dla emerytowanych członków Towarzystwa wynosi 30 zł
Zaległe składki należy wpłacać w kwotach obowiązujących w danym roku. Wysokość składki rocznej w latach 2014-2018 wynosiła 42 zł, wysokość składki dla emerytowanych członków Towarzystwa wynosiła 21 zł.
 
Składki można wpłacać u dr Anny Puścion-Jakubik (Zakład Bromatologii UMB, e-mail: anna.puscion-jakubik@umb.edu.pl) – skarbnika oddziału, podczas posiedzeń naukowo-szkoleniowych lub bezpośrednio na konto bankowe oddziału z dopiskiem za jaki okres jest składka. 
 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1
15-230 Białystok
Bank Millenium numer konta bankowego: 16 1160 2202 0000 0000 5493 6466