AKTUALNOŚCI

        POŻEGNANIE PROF. DR HAB. REGINY SKORUPSKIEJ-OLĘDZKIEJ

ŻEGNAMY PANIĄ PROFESOR REGINĘ SKORUPSKĄ-OLĘDZKĄ, WYBITNEGO FARMACEUTĘ – BROMATOLOGA, NIEZWKŁEGO CZŁOWIEKA, OBDARZONEGO OGROMNĄ SERDECZNOŚCIĄ, DOBROCIĄ, EMPATIĄ. WIELU Z NAS DOŚWIADCZYŁO ŻYCZLIOWŚCI ZE STRONY PANI PROFESOR.

STAWIAJĄC WYSOKIE WYMAGANIA – ZARÓWNO SOBIE, JAK I NAM, PROWADZIŁA KOLEJNE POKOLENIA BROMATOLOGÓW ŚCIEŻKĄ WYZNACZAJĄCĄ ETAPY AWANSU NAUKOWEGO: DOKTORA, DOKTORA HABILITOWANEGO, PROFESORA.

SZCZEGÓLNIE BLISKA PANI PROFESOR BYŁA WIEDZA O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU CZŁOWIEKA – JEJ WALKA O NALEŻYTE MIEJSCE BROMATOLOGII W NAUCE POLSKIEJ.

BYŁA WYBITNYM NAUKOWCEM, SPECJALISTĄ Z ZAKRESU JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. W RAMACH NAUK FARMACEUTYCZNYCH STWORZYŁA I REALIZOWAŁA WIZJĘ NOWOCZESNEJ BROMATOLOGII, ZA KTÓRĄ SERDECZNIE PANI PROFESOR DZIĘKUJEMY.

BYŁA WSPANIAŁYM DYDAKTYKIEM I ORGANIZATOREM. TO PANI PROFESOR ZAWDZIĘCZAMY WYJĄTKOWE W SWOIM RODZAJU, COROCZNE SYMPOZJA BROMATOLOGICZNE. KOLEJNE – 30. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM BROMATOLOGICZNEBĘDZIE, ODBĘDZIE SIĘ W 2024 ROKU JUŻ BEZ PANI PROFESOR.

BĘDĄC CZŁONKIEM WIELU TOWARZYSTW NAUKOWYCH SZCZEGÓLNIE CENIŁA SOBIE FUNKCJE PEŁNIONE W POLSKIM TOWARZYSTWIE FARMACEUTYCZNYM, KTÓRE REPREZENTOWAŁA NA FORACH MIEDZYNARODOWYCH. WIELOLETNIA PRZEWODNICZĄCA SEKCJI BROMATOLOGICZNEJ PTFarm, Z INICJATYWY KTÓREJ, PODCZAS SPOTKAŃ, WYZNACZANO KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ W OBSZARZE BROMATOLOGII, WERYFIKOWANO STANDARDY KSZTAŁCENIA, PLANOWANO KOLEJNE SYMPOZJA I KONFERENCJE.

W IMIENIU OGÓLNOPOLSKIEJ SEKCJI BROMATOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I WSZYSTKICH POLSKICH BROMATOLOGÓW CHCĘ PODZIĘKOWAĆ PANI PROFESOR ZA WSZYSTKO, CO PANI NAM DAŁA.

ŻEGNAMY PANIĄ PROFESOR.

NIECH PANI SPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM.

 

RODZINIE ZMARŁEJ PANI PROFESOR SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI.

 

Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm

prof. dr hab. Juliusz Przysławski

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konferencja Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – „Bromatologia w Polsce – perspektywy rozwoju i zagrożenia”

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie, 14 września 2022 r., odbyła się jednodniowa konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej katedr i zakładów bromatologii. Konferencja została zorganizowana przez Ogólnopolską Sekcję Bromatologiczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

W konferencji uczestniczyli kierownicy katedr, samodzielni pracownicy naukowi oraz zaproszeni goście.

W części naukowej spotkania zostały przestawione dwa referaty plenarne: „Krótki zarys historii bromatologii w Polsce” - prof. dr hab. Regina Olędzka (Katedra i Zakład Bromatologii WUM w Warszawie) oraz „Znaczenie związków polifenolowych obecnych w żywności w prewencji chorób cywilizacyjnych”dr hab. Wojciech Koch (Zakład Żywności i Żywienia UM w Lublinie)

W drugiej części spotkania miła miejsce debata dotycząca perspektyw rozwoju bromatologii w Polsce i ewentualnych zagrożeń – zwłaszcza w zakresie funkcjonowania katedr w strukturach uczelni medycznych, realizacji programów nauczania, zachowania nazwy „bromatologia”, a także dalszych losów czasopisma „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”. Moderatorami byli: prof. dr hab. Maria Borawska, prof. dr hab. Piotr Szefer oraz, w części dyskusji, prof. dr hab. Halina Grajeta (on-line). W dyskusji wzięli udział wszyscy uczestnicy spotkania, zapoznając zebranych z własnymi osiągnięciami naukowo-dydaktycznymi i organizacyjnymi, i perspektywą dalszych losów katedr i zakładów w poszczególnych ośrodkach akademickich.

W szczególności zwrócono uwagę na:

  • konieczność szerszej integracji poszczególnych katedr – zwłaszcza w zakresie działalności naukowej;
  • wykorzystanie środków masowego przekazu dla promowania osiągnięć bromatologów;
  • aktywizację młodych samodzielnych pracowników naukowych w ramach działalności Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm;
  • zintensyfikowanie działań mających na celu utrzymanie czasopisma „Bromatologia i Chemia Toksykologiczn”.

Zwrócono również uwagę na pokoleniową zmianę wśród kierowników katedr bromatologii i konieczność większego zaangażowania nowo mianowanych kierowników w zachowanie „tożsamości” środowiska polskich bromatologów.

Przewodniczący
Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm
prof. dr hab. Juliusz Przysławski

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W dniach 17 i 18 września 2015 roku Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we współpracy z Zespołem Higieny Żywności Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, zespołu Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Katedrę i Zakład Bromatologii i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu organizuje XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne –  Bezpieczna żywność i racjonalne żywienie podstawą zdrowia człowieka.