ARTYKUŁ

Anna Chodorowska

Diagnostyka obrazowa wczoraj i dziś
2008-06-20

Visual diagnostics in past and present. The first x-ray picture of W.C. Roentgen's wife's hand is considered as the birth date of radiology. Since then, an X-ray equipment had developed, giving many diagnostic possibilities: from plain x-ray pictures, through fluoroscopy, to the most sophisticated, high resolution, computed tomography scanners. Progress in technology aroused the need of creating substances which support diagnosis, so called contrast media. Further technical development made possible creation of other diagnostic methods, alternative to x-ray. Among them are widely available and safe ultrasonography and magnetic resonance. Those methods also require pharmacological support in substances that can increase resolution. Another group of diagnostic methods is connected with the use of radioactive isotopes in scyntygraphy and PET.

Za chwilę narodzin radiologii uważa się pierwsze zdjęcie ręki żony W.C. Roentgena wykonane w roku 1895. Od tego czasu aparaty rentgenowskie wyewoluowały dając różne możliwości diagnostyczne od klasycznych zdjęć rentgenowskich, poprzez możliwości fluoroskopii do tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości. Spowodowało to konieczność stworzenia substancji, które wspomagają diagnozowanie czyli środków kontrastowych. Dalszy rozwój techniki zaowocował powstaniem innych alternatywnych do promieniowania rentgenowskiego metod, takich jak szeroko dostępna i bezpieczna ultrasonografia czy rezonans magnetyczny. Także i te metody wymagają wspomagania farmakologicznego w postaci środków poprawiających rozdzielczość. Kolejny duży dział diagnostyki stanowi obrazowanie przy użyciu radioaktywnych izotopów używanych przy scyntygrafii i w badaniach PET.