ARTYKUŁ

Andrzej Śliwczyński, Melania Brzozowska, Tomasz Czeleko, Jacek Paszkiewicz

Analiza populacji osób realizujących recepty na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne sprawozdawanych do Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki ogólnodostępne w 2010 r.
2012-04-10

Population analysis of people filling the prescriptions for reimbursable drugs, foodstuffs of special nutritional purposes and medicinal products reported to the National Health Found by retail pharmacies in the year 2010. Andrzej Śliwczyński, Melania Brzozowska, Tomasz Czeleko, Jacek Paszkiewicz

The article analyses the sale of reimbursable drugs in retail pharmacies with regards to the data about the population of patients filling their prescriptions. There has been included the ATC classification system of drugs, the distribution of sold drug packages and the value of reimbursement in relation to the patients’ age. The group of patients who generate the highest reimbursement costs has been analyzed in greater detail. The applied analysis has proven the presence of the age defined maximum of reimbursement value and has confirmed the adaptation of the Pareto principle (80-20 rule) regarding the reimbursable drugs. Budget expenses growth rate in 2010 referring to reimbursable drugs indicates the sustainment of the upward tendency. What is more, the article presents the drug sale organized into voivodeships for drugs sold in the quantity above 1 million packages (47% of all drugs sold).
Keywords: cost of drugs, refund paid, pharmacoeconomics, population.
W artykule dokonano analizy sprzedaży leków refundowanych w aptekach ogólnodostępnych z uwzględnieniem danych o populacji pacjentów realizujących recepty. Uwzględniony został podział leków wg klasyfikacji ATC oraz podział liczby sprzedanych opakowań leków i wartości refundacji w odniesieniu do wieku pacjentów. W sposób bardziej szczegółowy przeanalizowano grupę pacjentów, którzy generują najwyższy koszt refundacji. Zastosowana analiza wykazała istnienie określonych wiekiem maximum w wartości refundacji oraz potwierdziła zastosowanie zasady Pareto (20/80) w odniesieniu do leków refundowanych. Wskaźniki wzrostu wydatków budżetu w 2010 w odniesieniu do leków refundowanych potwierdzają utrzymanie trendu wzrostowego. Ponadto w artykule przedstawiono sprzedaż leków w podziale na województwa dla leków sprzedanych w ilości powyżej 1 mln opakowań (stanowiących ok. 47% wszystkich sprzedanych leków).
Słowa kluczowe: koszt leków, refundacja, farmakoekonomika, populacja
© Farm Pol, 2012, 68(2): 77-85