ARTYKUŁ

Aleksandra Czerw, Urszula Religijni

Regulacje legislacyjne i pozalegislacyjne promocji sprzedaży na rynku farmaceutycznym w Polsce, Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych – analiza porównawcza
2012-06-29

Narzędzia promocji sprzedaży stosowane przez firmy farmaceutyczne mają na celu zwiększenie atrakcyjności produktów leczniczych. Firmy, poprzez komunikaty informujące o określonych produktach leczniczych oraz próby wyróżniania swoich preparatów spośród innych, konkurencyjnych produktów, dążą do zwiększania sprzedaży promowanych farmaceutyków. Producenci leków kierują działania promocyjne zarówno do pacjentów, jak i do lekarzy, farmaceutów oraz hurtowników. Jednak z uwagi na specyfikę produktu leczniczego, działania te powinny być szczegółowo regulowane zarówno przez prawo krajowe, jak i przepisy międzynarodowe.Celem artykułu jest porównanie regulacji legislacyjnych i pozalegislacyjnych dotyczących promocji sprzedaży prowadzonej przez producentów leków – oddzielnie dla rynku produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (Rx) oraz rynku leków sprzedawanych bez konieczności posiadania recepty (OTC).Artykuł podzielono na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich obejmuje regulacje prawne mające zastosowanie w Polsce, Unii Europejskiej oraz przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Druga część pracy przedstawia regulacje pozalegislacyjne, zawarte głównie w kodeksach etycznych przyjętych przez producentów leków w wymienionych krajach.

Słowa kluczowe: produkt leczniczy, promocja sprzedaży, rynek farmaceutyczny, przedstawiciel medyczny, próbka leku
Legislative and non-legislative regulations concerning sale promotion on the pharmaceutical market in Poland, the European Union and the United States – comparative analysis
Sale promotion tools used by pharmaceutical companies aim at increasing attractiveness of medicinal products for potential purchasers. Companies pursue an increase in sale of their drugs by statements about particular medicines and try to distinguish them from other competitive products. Drug producers direct their promotion activities both at patients and doctors, pharmacists or wholesalers. But in case of specific character of medicinal product, these activities should be precisely regulated by national and international law. The aim of this article is to compare legislative and non-legislative regulations concerning sale promotion performed by drug producers – separately for medicines bought by prescription (Rx) and for drugs available without prescription (OTC). The article is divided into two main parts. First of them shows law regulations used in Poland, the European Union and the United States. Second presents non-legislative regulations, included mainly in ethical codes established by drug producers in the countries mentioned above.
Keywords: medicinal product, sale promotion, pharmaceutical market, medical representative, drug sample.
© Farm Pol, 2012, 68(4): 237-244