ARTYKUŁ

Agnieszka Zimmermann, Rafał Zimmermann

Prawa pacjenta w aptece
2012-07-03

Farmaceuta pracujący w aptece ogólnodostępnej, mając bezpośredni kontakt z pacjentem, jest zobowiązany do niesienia pomocy w imię dobra chorego, co wpisuje się w ideologię zawodu zaufania publicznego. Elementem profesjonalizmu zawodowego podczas świadczenia usług farmaceutycznych powinno być świadome przestrzeganie praw pacjenta.Zauważalna obecnie popularność koncepcji praw pacjenta wiąże się z rozwojem systemów opieki zdrowotnej i upowszechnieniem dostępu do świadczeń zdrowotnych w XX wieku. Komercjalizacja usług oraz zwiększona świadomość społeczna przyczyniły się do potrzeby zdefiniowania pojęcia „pacjent” oraz stworzenia katalogu jego praw.W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie jakie prawa przysługują pacjentom w aptece, mając na względzie zwłaszcza apteki ogólnodostępne, w których kontakt z pacjentem jest bezpośredni. Analizie poddana została tylko swoista relacja aptekarz-pacjent, z pominięciem relacji aptekarz-konsument, w której istnieje ochrona praw konsumenta gwarantowana odmiennymi niż analizowane aktami prawnymi.

Słowa kluczowe: prawa pacjenta, ustawodawstwo, apteka, zdrowie publiczne
Patient’s rights in community pharmacy
The pharmacist working in a community pharmacy, having direct contact with the patient is required to come to the patient’s help in the name of the patient’s good, which is part of the ideology of the profession of public trust. The part of the professional provision of pharmaceutical services should be the aware compliance with the patient’s rights. The currently noticeable popularity of the concept of the patient’s rights is connected with the development of healthcare systems and the dissemination of access to healthcare services in the twentieth century. The commercialisation of services and the increased public awareness have contributed to the need to define the term of “patient” and to create a catalogue of its rights. This paper attempts to answer the question of what rights the patient is entiled to in the pharmacy, having regard in particular the community pharmacies, where contact with the patient is direct. The analysis was subjected to only a specific pharmacist-patient relationship, without pharmacist-consumer relationship in which the protection of the consumer rights is guaranteed in the acts different than the one analyzed herein.
Keywords: patient’s rights, legislation, pharmacy, public health.
© Farm Pol, 2012, 68(4): 259-265