ARTYKUŁ

Marta Przybysławska, Katarzyna Winnicka

Technologie otrzymywania mikrokapsułek
2012-07-03

Mikrokapsułki to kuliste cząstki o średnicy 1-1000 µm, zawierające stałe, płynne lub gazowe rdzenie w polimerowej otoczce. Istnieje szereg metod otrzymywania mikrokapsułek, które dzieli się na trzy główne grupy – chemiczne, fizyczno-chemiczne i fizyczno-mechaniczne. Każdy z procesów posiada wiele zalet, ale nie jest wolny od ograniczeń. Wybór procesu zależy od wielu czynników, w tym właściwości substancji leczniczej, polimeru i przeznaczenia końcowego produktu. Technologie mikrokapsułkowania modyfikuje się w celu otrzymania mikrokapsułek o określonych właściwościach. Niniejszy artykuł stanowi przegląd różnych technik mikrokapsułkowania, ich zalety, wady oraz zastosowanie.

Słowa kluczowe: mikrokapsułki, mikrokapsułkowanie
Technologies of microencapsulation
The microcapsules are spherical particles with a diameter of 1-1000 μm containing solid, liquid or gaseous core in the polymer coating. There are several methods of preparing the microcapsules, which in general may be divided into three basic groups – chemical, physico-chemical and physico-mechanical processes. Each process has many advantages, but it is not free from limitations. Selection of the process depends on many factors, including the properties of the drug, polymer and end use of the product. Microencapsulation technology is modified in order to obtain microcapsules with specific properties. The present article provides a review of different microencapsulation techniques, their advantages, disadvantages and applications.
Keywords: microcapsules, microencapsulation.
© Farm Pol, 2012, 68(4): 283-289