ARTYKUŁ

Adam Sikora, Irena Oszczapowicz

Zapobieganie i leczenie zespołu lizy guza nowotworowego
2012-08-28

Zespół rozpadu guza (tumor lysis syndrome TLS) jest powikłaniem terapii przeciwnowotworowej guzów lub rozrostów hematologicznych o wysokiej proliferacji komórek nowotworowych, dużej masie guza i wrażliwości na chemioterapię. Przejawia się uwalnianiem składników wewnątrzkomórkowych nowotworu, w wyniku czego u chorych pojawiają się między innymi hiperkalemia i hiperurykemia, co prowadzi do komplikacji takich jak: niewydolność nerek, arytmii serca i zgonu. Rasburykaza, będąca rekombinowaną oksydazą moczanową jest nowym lekiem wskazanym w profilaktyce i leczeniu hyperurykemii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka TLS. W niniejszym artykule dokonano przeglądu wyników badań dotyczących terapii z zastosowaniem tego leku, także w porównaniu ze standardowym postępowaniem z użyciem allopurinolu.
Tumor lysis syndrome: prevention and treatment
Tumor lysis syndrome (TLS) is a complication of malignacies with high tumor cell proliferation, tumor burden and chemosensitiviti. It manifest with the release of intracellular components and results among others in hyperkalemia and hyperuricemia. These biochemical abnormalities may lead to serious complications such as renal failure, cardiac dysarhytmias and death. Rasburicase, a recombinant urate oxidase, is a new agent indicated in the prophylaxis and treatment of hyperuricemia in patiens with cancer, who are at high risk for TLS. We revieved the evidence for treatment with this agent and compared with standard therapy with allopurinol.
Keywords: rasburicase, allopurinol, tumor lysis syndrome.
© Farm Pol, 2012, 68(5): 336-341