ARTYKUŁ

Łukasz Sobotta, Michał Kryjewski, Alicja Sarzyńska, Tomasz Gośliński, Jadwiga Mielcarek

Terapia fotodynamiczna: stosowane leki i perspektywy. Część 2. Teksafiryny, ftalocyjaniny, porfirazyny i inne
2012-08-28

W pierwszej części przeglądu zaprezentowano mechanizm działania terapii fotodynamicznej (PDT). Przedstawiono również zarejestrowane i znajdujące się w badaniach klinicznych leki z grupy porfiryn, chloryn oraz kwas 5-aminolewulinowy i jego estry. Omówiono również krótko stan PDT w Polsce. W niniejszej części przeglądu zaprezentowane zostaną fotouczulacze z grupy teksafiryn, ftalocyjanin i porfirazyn, które w przeciwieństwie do porfiryn i chloryn, nie mają strukturalnych analogów w przyrodzie. Ponadto omówione zostaną fotouczulacze pochodzenia roślinnego – psoraleny i hyperycyna.
Słowa kluczowe: Terapia fotodynamiczna, Terapia przeciwnowotworowa, Fotouczulacze, Porfirynoidy.
Photodynamic therapy: applied drugs and perspectives. Part 2. Texaphyrins, phthalocyanines, porphyrazines and another drugs
In the first part of this review mechanism of photodynamic therapy (PDT) was presented. Porphyrin and chlorin drugs were described, both accepted and under clinical trials, as well as 5-aminolevulinic acid and its esters. PDT in Poland was shortly depicted. In the present part of the review texaphyrin, phthalocyanine and porphyrazine photosensitizers are desribed, which unlike porphyrins and chlorins do not possess structural analogues in the environment. Plant photosensitizers – psoralens and hypericin are also presented.
Keywords: photodynamic therapy, anticancer therapy, photosensitizers, porphyrinoids.
© Farm Pol, 2012, 68(5): 358-362