ARTYKUŁ

Ewa Zawadzka

Sztuczne płyny łzowe – zastosowanie w zespole suchego oka. Część 1
2012-09-04

W niniejszym artykule scharakteryzowano zespół suchego oka, skład płynu łzowego i sztucznych płynów łzowych. Zespół suchego oka jest wieloczynnikową chorobą powierzchni oka i składu filmu łzowego. Przedstawiono również nowe systemy opakowań kropli do oczu: system ABAK i COMOD.
Słowa kluczowe: zespół suchego oka, film łzowy, sztuczne płyny łzowe, krople do oczu.
Artificial tear fluids – application in dry eye syndrome. Part 1
In his paper dry eye syndrome, composition of tear fluid and artificial tear fluids are characterized. Dry eye syndrome is a multifactorial eye surface disease and composition of tear film. Also new systems of eye drops containers: system ABAK and COMOD are introduced.
Keywords: dry eye syndrome, tear film, artificial tear fluids, eye drops.
© Farm Pol, 2012, 68(6): 428-432