ARTYKUŁ

Michał Moritz, Małgorzata Geszke-Moritz

Zastosowanie modyfikowanych krzemionkowych materiałow mezoporowatych jako nośnikow w systemach dostarczania substancji leczniczych
2012-09-04

Krzemionkowe materiały mezoporowate, ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak znaczna powierzchnia właściwa, jednorodny rozkład porów czy możliwość modyfikacji powierzchni znalazły zastosowanie jako nośniki w systemach dostarczania substancji leczniczych. Możliwość ukierunkowanej modyfikacji powierzchni pozwala na konstruowanie nośników dostosowanych do adsorpcji i uwalniania konkretnych substancji. Celem stosowania mezoporowatych nośników jest przede wszystkim uwalnianie substancji leczniczych z odpowiednią kinetyką, zależną od właściwości biologicznych zaadsorbowanej substancji aktywnej oraz schorzenia, na które cierpi pacjent. W ciągu minionego dziesięciolecia opracowano między innymi systemy spowolnionego uwalniania, uwalniania zależnego od pH, kontrolowanego uwalniania. Skonstruowano także układy o właściwościach magnetycznych, czy światłoczułych. Wśród adsorbowanych substancji leczniczych znalazły się między innymi substancje o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych, stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, czy przeciwnowotworowych.
Slowa kluczowe: mezoporowata krzemionka, modyfikacja powierzchni, adsorpcja substancji leczniczej, uwalnianie substancji leczniczej, formulacja postaci leku
Application of modified siliceous mesoporous materials as a carrier for drug delivery systems
Siliceous mesoporous materials due to their unique properties such as high surface area, uniform size distribution and possibility of surface modification can be applied as the carriers in drug delivery systems. The possibility of specific surface modification allows constructing of carriers suitable for adsorption and release of various substances. The aim of application of mesoporus carriers is mainly the release of drugs with appropriate kinetics dependent on biological properties of active substance adsorbed and on the patient disorder. During last 10 years the systems of pH-dependent release, prolonged release and controlled release were developed. The systems applying magnetic and light-responsive properties were also developed. Among adsorbed drugs anti-inflammatory, antibacterial, antifungal, as well as drugs applied in hypertension and in cancer therapy can be listed.
Keywords: mesoporous silica, surface modification, drug adsorption, drug release, drug formulation.
© Farm Pol, 2012, 68(6): 433-438