ARTYKUŁ

Juliusz Kosel, Urszula Kościuczuk, Andrzej Siemiątkowski

Współczesna farmakoterapia bolu neuropatycznego
2012-09-24

Ból neuropatyczny jest objawem towarzyszącym wielu powszechnym schorzeniom. Przewlekły charakter dolegliwości, długotrwałe leczenie oraz nieskuteczność leków tradycyjnej drabiny analgetycznej powodują istotne pogorszenie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego chorych. Postępowanie lecznicze w bólu neuropatycznym ma charakter interdyscyplinarny i wielokierunkowy: obejmuje farmakoterapię, działania rehabilitacyjne oraz psychoterapeutyczne, a niekiedy leczenie chirurgiczne i zabiegi neurodestrukcyjne. Celem pracy było przedstawienie aktualnych wytycznych dotyczących farmakoterapii bólu neuropatycznego. Oprócz podstawowych informacji o etiopatogenezie bólu neuropatycznego, w oparciu o rekomendacje EFNS (European Federation of Neurological Societies) z 2010 roku opisano główne grupy leków oraz przedstawiono możliwości ich zastosowania w leczeniu poszczególnych zespołów bólowych. Szczególną uwagę zwrócono na grupę kannabinoidów – najnowsze z wprowadzonych do użytku leków, opisano ich mechanizm działania oraz wskazania do ich stosowania.
Słowa kluczowe: ból neuropatyczny, leczenie farmakologiczne, wytyczne, agoniści receptorów kanabinoidowych
The pharmacotherapy of neuropathic pain – an update
Neuropathic pain is a common syndrome accompanying various disease states. Chronic character of complaints, long-term treatment and lack of efficacy of commonly used analgesics lead to significant worsening of physical, mental and social functioning. Therapeutic regimen in neuropathic pain is complex and multimodal: it includes pharmacological treatment, rehabilitation, psychotherapy and sometimes surgical treatment and invasive neurodestructive procedures. The aim of the paper is presenting latest recommendation on pharmacotherapy of neuropathic pain based on EFNS (European Federation of Neurological Societies) guidelines presented in 2010. There are also presented main groups of drugs used in treatment of particular neuropathic pain syndromes. Special emphasis is put on the group of cannabinoids – the latest discovery in the pharmacotherapy of pain. The mechanism of action and indications for use of synthetic canabinoids are presented.
Keywords: neuropathic pain, pharmacologic management, cannabinoid receptor agonists.
© Farm Pol, 2012, 68(8): 536-542