ARTYKUŁ

Alina Pyka, Małgorzata Porwoł, Małgorzata Dołowy

Porównanie wartości parametrów lipofilowości paracetamolu uzyskane różnymi sposobami
2012-10-17

Paracetamol był analizowany techniką podziałowej chromatografii cienkowarstwowej na płytkach RP8F254s i RP18F254s przy użyciu fazy ruchomej metanol-woda w różnych stosunkach objętościowych. Chromatograficzne parametry lipofilowości (RMW(RP8), i RMW(RP18)) zostały wyznaczone przy zastosowaniu równania Soczewińskiego dla paracetamolu. Wyznaczono również eksperymentalny współczynnik podziału w układzie n-oktanol-woda. Parametry lipofilowości (RMW(RP8) i RMW(RP18)) zostały porównane zarówno z doświadczalnie wyznaczonym (logPexp), jak współczynnikami obliczonymi (AlogPs, AC_logP, AB/logP, miLogP, AlogP, mlogP, KOWWIN, xlogP2, i xlogP3). Porównując wszystkie procedury obliczeniowe, zasadniczo AlogPs, AB/logP, xlogP2 i xlogP3 są najbardziej zbliżone do chromatograficznego parametru lipofilowości RMW(RP8) i eksperymentalnego współczynnika podziału w układzie n-oktanol-woda dla paracetamolu.
Słowa kluczowe: paracetamol, lipofilowość, RP-TLC, eksperymentalny współczynnik podziału w układzie n-oktanol-woda, parametr lipofilowości RMW, teoretyczny współczynnik podziału, densytometria
Comparison of lipophilc parameters of paracetamol obtained by different methods
Paracetamol was investigated with the use reversed-phase thin layer chromatography on RP8F254s, and RP18F254s (E. Merck), using methanol-water in different volume compositions as a mobile phase. The chromatographic parameters of lipophilicity (RMW(RP8), and RMW(RP18)) of the studied paracetamol were determined using Soczewiński equation. The experimental n-octanol-water partition coefficient (logPexp) by means of the so-called shake-flash method was determined for paracetamol. Lipophilic parameters (RMW(RP8), and RMW(RP18)) were compared both, with measured (logPexp), and calculated partition coefficients (AlogPs, AC_logP, AB/logP, miLogP, AlogP, mlogP, KOWWIN, xlogP2, and xlogP3). Comparing all calculation procedures, generally AlogPs, AB/logP, xlogP2 and xlogP3 are more appropriate for chromatographic parameter of lipophilicity RMW(RP8) and experimental n-octanol-water partition coefficient of studied paracetamol.
Keywords: paracetamol, lipohilicity, RP-TLC, experimental n-octanol-water partition coefficient, lipophilicity parameter RMW, theoretical partition coefficient, densitometry.
© Farm Pol, 2012, 68(9): 563-568