ARTYKUŁ

Andrzej Śliwczyński, Tomasz Czeleko, Melania Brzozowska, Małgorzata Tłustochowicz, Adrian Tkacz, Elżbieta Buczak-Stec, Jacek Paszkiewicz

Analiza spożycia antybiotyków w latach 2009-2011 w Polsce na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Część 1. Analiza danych dotyczących populacji, liczby sprzedanych opakowań, wysokości kosztów refundacji w odniesieniu do grup ATC
2012-10-17

Analysis of antibiotic consumption in 2009–2011 in Poland based on data from the National Health Fund. Part 1 Analysis of data on population, number of packages sold, the amount of the refund of costs in relation to
ATC groups Based on National Health Fund data referring to filled in prescription for refunded antibiotics, an analysis of antibiotics administration in the years 2009–2011 was made. The aim of this study was to assess seasonal trends in the use of different classes of antibiotics (according to ATC codes) and to assess trends in population and territorial division. The average value of the refund for one antibiotic package is about 11 zł. Number of packages sold is about 2.8 pack for 1 patient. The refund expenditure were 1 414 million zł (in years 2009-2011), 13 ATC groups are characterized by the highest amount of sold packages (more than 1 million packages over three years). Among these groups, the highest number of patients filling in a prescription, can be found in the group J01CR -penicillin and β-lactamase inhibitors (14.8 million). The highest refund value is for group J01F – macrolides (over 293 million PLN). Reimbursement per patient is the highest for J02AC – triazole derivatives (36.51 PLN per patient). Frequently, high use of antibiotics per one inhabitant appears in the swietokrzyskie voivodeship. In each voivodship there is a dominant group of medicines applied by doctors.
Keywords: antibiotic, cost of drugs, refund paid, pharmacoeconomics, population.
© Farm Pol, 2012, 68(9): 569-583
Na podstawie danych NFZ dotyczących zrealizowanych recept na antybiotyki objętych refundacją dokonano analizy w zakresie gospodarki antybiotykami w latach 2009-2011. Celem pracy była ocena trendów sezonowych wykorzystania poszczególnych grup antybiotyków (wg. kodów ATC) oraz ocena trendów w podziale terytorialnym i populacyjnym. Średnia wartość refundacji 1 opakowania antybiotyku wynosi ok. 11 zł. Liczba sprzedanych opakowań wynosi ok. 2,8 opak. na 1 pacjenta. Łącznie wydatki na antybiotykoterapię w badanym przedziale czasu (2009-2011) wyniosły 1 414 mln zł. Najwyższą sprzedażą opakowań charakteryzuje się 13 grup ATC (w okresie trzyletnim powyżej 1 mln opakowań). Wśród tych grup najwyższa liczba pacjentów realizujących receptę występuje w grupie J01CR- penicyliny + inhibitory β-laktamazy (14,8 mln osób).
Najwyższa wartość refundacji występuje dla J01FA - makrolidy (pow. 293 mln zł). Refundacja przypadająca na jednego pacjenta jest najwyższa dla J02AC – pochodne triazolu (36,51 zł/pacjenta). Najczęściej wysokie spożycie antybiotyków na 1 mieszkańca występuje w województwie świętokrzyskim. W ramach każdego województwa istnieje dominująca grupa leków stosowana przez lekarzy.
Słowa kluczowe: antybiotyk, koszt leków, refundacja, farmakoekonomika, populacja