ARTYKUŁ

Barbara Mikuła, Izabela Gumółka

Oznaczanie mikro- i makroelementow w preparacie farmaceutycznym stosowanym w leczeniu osteoporozy przy użyciu techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej oraz kompleksometrii: optymalizacja procedury mineralizacji leku
2012-12-03

Współczesna analiza leków wymaga zastosowania szybkich i wydajnych procedur mineralizacji preparatów farmaceutycznych oraz doboru metod, które w łatwy sposób pozwolą na jakościowe i ilościowe oznaczenie składników leku. Celem pracy była optymalizacja warunków mineralizacji i ilościowego oznaczania Mn, Cu, Zn, Fe, Mg, Ca, Pb i Cd w dostępnym handlowo preparacie farmaceutycznym stosowanym w leczeniu osteoporozy przy użyciu techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) oraz ilościowe oznaczenie wyżej wymienionych pierwiastków w odpowiednio dobranych warunkach w badanym leku. Wyniki porównano, oznaczając anality techniką ICP-OES i kompleksometryczną. Pierwszy etap pracy obejmował dobranie optymalnych warunków mineralizacji badanych próbek. Rozkład prowadzono w tradycyjnym, otwartym systemie mineralizacji, w systemie zamkniętym - mineralizatorze kwasowo-ciśnieniowym PDS-6 oraz w mineralizatorze typu HACH. Drugi etap pracy obejmował analizę zmineralizowanych próbek wykorzystując metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej płomieniowej (F-AAS) i elektrotermicznej (ET-AAS). Z otrzymanych wyników można było wnioskować, że badany preparat farmaceutyczny jest lekiem bardzo dobrze przygotowanym i jego analiza pierwiastkowa w pełni odzwierciedla skład chemiczny leku deklarowany przez producenta.
SŁOWA KLUCZOWE: absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS), mineralizacja, mikroelementy, metale ciężkie, leki na osteoporozę
Determination of micro- and macroelements in the pharmaceutical preparation for the treatment of osteoporosis using atomic absorption spectrometry and complexometry technique: optimization procedure for mineralization of the drug
Contemporary analysis of the drug requires a timely and efficient procedures for digestion of pharmaceutical preparations and selection methods that easily allow for qualitative and quantitative determination of elements of the drug. The aim of this study was to optimize the conditions of mineralization and determination of Mn, Cu, Zn, Fe, Mg, Ca, Pb and Cd in the available commercial pharmaceutical formulation for the treatment of osteoporosis using atomic absorption spectrometry techniques (AAS) and quantitative determination of the above-mentioned elements, under proper conditions in the test drug. The results were compared, determinating the analytes ICP-OES and complexometric. The first phase of work included selecting the optimum conditions for mineralization of the samples. The mineralization was carried out in a traditional, open-system digestion in a closed system pressure-acid PDS-6 digestion and a HACH digestion. The second phase of work included analysis of mineralized samples using flame atomic absorption spectrometry method (F-AAS) and electrothermal atomic absorption spectrometry method (ET-AAS). From the obtained results it can be concluded that the tested pharmaceutical preparation is an extremely well-prepared and its elemental analysis fully reflects the chemical composition of the drug declared by the manufacturer.
Keywords: atomic absorption spectrometry (AAS), mineralization, microelements, heavy metals, medication for osteoporosis.
© Farm Pol, 2012, 68(10): 643-650