ARTYKUŁ

Andrzej Śliwczyński, Tomasz Czeleko, Melania Brzozowska, Adrian Tkacz, Małgorzata Tłustochowicz, Elżbieta Buczak-Stec

Analiza spożycia antybiotykow w latach 2009–2011 w Polsce na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Część 2. Analiza sprzedaży antybiotykow wg nazw handlowych
2012-12-03

Celem pracy jest analiza spożycia/wykorzystania/ antybiotyków w Polsce w latach 2009-2011. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych sprawozdawanych przez apteki ogólnodostępne do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dane bazują na określonych kodach ATC z dokładnością do nazwy handlowej, liczby pacjentów, płci i wieku. W badanym okresie 2009-2011 sprzedaż antybiotyków wyniosła 135 mln opakowań. Analiza wykazała, iż istnieje szereg leków, które charakteryzują się bardzo dużą zmiennością wolumenu sprzedaży w badanym okresie.
Lista sprzedawanych antybiotyków, które objęte są refundację obejmuje 423 pozycje. Spośród nich 108 leków miało trzyletnią sprzedaż powyżej 100 tys. co stanowi 25,53% wszystkich sprzedanych opakowań. Tylko 17 leków miało trzyletnią sprzedaż powyżej 1 mln opakowań. Jednakże, antybiotyki z tej grupy generują 56,6% obrotu wszystkimi refundowanymi antybiotykami (sprzedaż na poziomie na 76,5 mln opakowań). Najwyższą sprzedaż 9,8 mln opakowań można zaobserwować w przypadku leku „Furaginum Adamed” niewiele mniejszą 8,6 mln opakowań wykazuje „Duomox” oraz „Augmentin” (7,5 mln op).
Słowa kluczowe: antybiotyk, koszt leków, refundacja, farmakoekonomika, populacja, grupy ATC
Analysis of antibiotic consumption in the years 2009-2011 in Poland on the basis of data from the Polish National Health Fund. Part 2. Sales analysis of antibiotics by trade names
The aim of this study is to analyze the antibiotics use in Poland in the period 2009–2011. Based on data reported to the National Health Fund by pharmacies, analysis was conducted. Data are based on specific ATC codes with an exactness of trade name, the number of patients, gender and age. During the considered period, 2009-2011, sales of antibiotics was 135 million packages. The analysis showed that there are several drugs that are characterized by very high variability of sales volume during this period. The list of antibiotics, which are subject of the refund, includes 423 items. Among them 108 medicines had a three-year sales of more than 100 thousand, which represents 25.53% of all packages sold. Only 17 medicines had a three-year sales of more than one million packages. Though, the antibiotics of this group generated 56.6% of turnover in all refundable antibiotics (with sales of 76.5 million packages). The highest sales of 9.8 million packages can be observed in the case of medicine „Furaginum Adamed”, slightly lower in case of „Duomox” (8.6 million) and „Augmentin” (7.5 million op).
Keywords: antibiotic, cost of drugs, refund paid, pharmacoeconomics, population, ATC group.
© Farm Pol, 2012, 68(10): 651-680