ARTYKUŁ

Iga Pawłowska, Wiesława Stożkowska

Ocena przygotowania farmaceutów do wdrożenia opieki farmaceutycznej
2013-02-12

Opieka farmaceutyczna stanowi jedną z usług farmaceutycznych. Jest dokumentowanym procesem, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta. W związku z powyższym, jedynie farmaceuci są uprawnieni do sprawowania opieki farmaceutycznej. Celem badania była ocena postawy farmaceutów wobec wprowadzenia opieki farmaceutycznej. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, natomiast anonimowy kwestionariusz był narzędziem badawczym. Materiał badawczy stanowiły odpowiedzi farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych. Wyniki badania wskazują na pozytywne podejście farmaceutów do nowej usługi farmaceutycznej. Większość z nich wykazała aprobatę dla prowadzenia opieki farmaceutycznej nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi oraz chęć dokształcania się i pogłębiania wiedzy w celu pełnienia funkcji edukacyjnej i doradczej. Z drugiej strony, ankietowani nie rozumieją konieczności prowadzenia dokumentacji opieki farmaceutycznej, a także udzielają zbyt mało informacji na temat postępowania niefarmakologicznego, co jest również istotną częścią tej opieki.
Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, apteka, farmaceuta
The assessment of pharmacists for introduction of pharmaceutical care into practice
Pharmaceutical care belongs to pharmaceutical services. It is a documented process in which a pharmacist, in collaboration with the patient and physician (if necessary, also with representatives of other medical professions) ensures the proper provision of drug therapy in order to achieve outcomes that improve patients’ quality of life. The aim of the study was to evaluate the attitude of pharmacists for the implementation of the pharmaceutical care into practice. The method was a questionnaire-based survey conducted among pharmacists working in community pharmacies. The results indicate the positive attitude of the pharmacists for the new pharmaceutical service. They would like to provide pharmaceutical care on patients with civilization-related diseases and are keen on education concerning this subject. On the other hand, they do not understand the necessity of collecting patients data associated with pharmaceutical care. Also, they give the patients to little advise concerning non-pharmacological treatment, what the essential part of pharmaceutical care.
Keywords: pharmaceutical care, pharmacy, pharmacist.
© Farm Pol, 2012, 68(11): 737-742