ARTYKUŁ

Agnieszka Szopa, Radosław Ekiert, Halina Ekiert

Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) – nowy farmakopealny gatunek: badania chemiczne, biologiczna aktywność, znaczenie lecznicze, walory kosmetyczne, metody analityczne oraz badania biotechnologiczne
2013-06-13

Cytryniec chiński – Schisandra chinensis Turcz. (Baill.), to gatunek od dawna znany w medycynie Dalekiego Wschodu. W 2009 roku awansował w lecznictwie europejskim jako nowy farmakopealny gatunek. Monografia Schisandrae chinensis fructus po raz pierwszy pojawia się w Suplemencie 2009 do Farmakopei Polskiej, wydanie VIII (równoważnym z Suplementami 6.3 – 6.5 do wydania VI Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopoeia 6th Ed.)).
W pracy podano aktualny stan badań dotyczących składu chemicznego rośliny, ze szczególnym uwzględnieniem, występujących głównie w owocach, lignanów pochodnych dibenzocyklooktadienu. Przedstawiono badania aktywności biologicznej lignanów, oraz liczne aplikacje terapeutyczne lignanów i wyciągów z owoców. Zasygnalizowano walory cytryńca jako rośliny kosmetycznej. Informacje te wzbogacono przykładami preparatów leczniczych produkowanych na bazie owoców cytryńca, suplementów diety i kosmetyków dostępnych w Polsce. Zaprezentowano metody analityczne wykorzystywane w standaryzacji wymienionych produktów i w badaniach ściśle naukowych. Przedstawiono ponadto informacje dotyczące stanu badań biotechnologicznych tego gatunku, w tym prace prowadzone w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej UJ CM.
Słowa kluczowe: Cytryniec chiński, lignany, biologiczna aktywność, aplikacje medyczne, walory kosmetyczne, metody analityczne, standaryzacja, badania biotechnologiczne
Chinese magnolia vine (Schisandra chinensis), a new pharmacopoeial plant species: chemical studies, biological activity, medicinal uses, cosmetic values, analytical methods and biotechnological studies
Schisandra chinensis Turcz. (Baill.), a plant species well-known in Far East medicine for a long time, was promoted in European therapy to a new pharmacopoeial plant species in 2009. The monograph for Schisandrae chinensis fructus appeared for the first time in Supplement 2009 to the Polish Pharmacopoeia, 8th Ed. (equivalent to Supplements 6.3–6.5 to the European Pharmacopoeia, 6th Ed.). The present article reviews currently available information on chemical composition of this plant species with a special consideration given to lignans, dibenzocyclooctadiene derivatives occurring principally in its fruits. In addition, the studies of biological activity of lignans and numerous therapeutic applications of lignans and schisandra fruit extracts were recapitulated. Cosmetic values of schisandra were also mentioned. This information was supplemented with examples of medicinal preparations, dietary supplements and schisandra fruit-based cosmetics commercially available in Poland. The analytical methods used for standarization of above-mentioned products and in the academic studies were also recapitulated. Moreover, information about biotechnological studies of this plant species was presented, including investigations in progress in the Department of Pharmaceutical Botany, Jagiellonian University, Medical College.
Keywords: Chinense magnolia vine, lignans, biological activity, medicinal uses, cosmetic values, analytical methods, standarization, biotechnological studies.
© Farm Pol, 2012, 68(12): 832-843