ARTYKUŁ

Anna Czerniecka, Iwona Zarzyka, Marcin Skotnicki, Marek Pyda

Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach polimorfizmu substancji leczniczych i pomocniczych
2014-03-11

Jedną z podstawowych analiz wykonywanych w stadium preformulacyjnym leku jest obserwacja zmian właściwości fizykochemicznych zachodzących pod wpływem temperatury. Szczególnie istotne jest wykrycie zjawiska polimorfizmu, gdyż określone postacie polimorficzne są trwałe w danych warunkach termodynamicznych i mogą charakteryzować się różną stabilnością. Niezwykle istotne jest również, że zarówno polimorfy, jak i substancje amorficzne mogą wykazywać odmienną biodostępność.

W niniejszej pracy zjawisko polimorfizmu i amorfizmu przeanalizowano na podstawie substancji aktywnych farmaceutycznie (API): indometacyny, losartanu potasu, a także substancji pomocniczej - polilaktydu. W pracy przedstawiono badania własne dotyczące losartanu potasu oraz studium literaturowe dla pozostałych substancji.

W celu określenia właściwości termicznych losartanu potasu zastosowano następujące metody analizy termicznej: termograwimetrię (TGA), różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz temperaturowo modulowaną różnicową kalorymetrię skaningową (TMDSC). Metody te wykorzystano do wyznaczenia wielkości termodynamicznych dotyczących przejścia polimorficznego, procesu degradacji oraz do zbadania topnienia/krystalizacji i przejścia szklistego. Stosując TMDSC, pokazano nieodwracalność procesu przejścia jednej postaci polimorficznej w drugą.

Application of thermal analysis methods to the study of polymorphism phenomenon of active pharmaceutical ingredients (APIs) and excipients

The physic-chemical properties of substances are changing influenced by temperature. Observations of these changes undergoing temperature influence is one of the basic investigations in the preformulation phase of a new drug. Detection of polymorphism phenomenon is crucial because specific polymorphic forms are durable in determine thermodynamic conditions. In this paper, the polymorphism phenomenon was analysed on the basis of active pharmaceutical ingredient (API): indomethacin, losartan potassium and excipient - polylactide. The paper presented our own research concerning losartan potassium and literature research concerning other aforementioned substances. In order to determined thermal properties of losartan potassium, investigations with using differential scanning calorimetry (DSC), temperature-modulated differential scanning calorimetry (TMDSC) and thermogravimetric analyses were performed. These methods were used to determine thermodynamic parameters of polymorphic transformation, degradation process, melting/crystallization and glass transition. TMDSC measurements showed the irreversibility of polymorphism process.

Keywords: polymorphism, thermal analysis, indomethacin, losartan potassium, polylactide.

© Farm Pol, 2014, 70(3): 153-164