ARTYKUŁ

Regina Kasperek

Czynniki wpływające na proces uwalniania substancji leczniczej z postaci leku warunkujące dostępność farmaceutyczną
2014-03-25

W artykule przedstawiono aparaty do badania uwalniania substancji leczniczych z uwzględnieniem historii ich powstawania oraz opisano sposób prowadzenia badań i czynniki wpływające na zaburzenia procesu uwalniania. Dla interpretacji wyników uwalniania są podane normy farmakopealne dotyczące ilości uwolnionego leku w czasie. Ważnym czynnikiem wpływającym na proces uwalniania substancji leczniczej z postaci leku jest mechanizm tego procesu. W pracy wymieniono modele matematyczne opisujące kinetykę uwalniania oraz czynniki wpływające na proces wymiany masy na granicy ciało stałe-ciecz. Proces ten jest opisany przez liczby bezwymiarowe.

Słowa kluczowe: badanie uwalniania, proces wymiany masy, liczby bezwymiarowe

Factors affecting on the release process of drug from dosage formconditioning of the pharmaceutical availability

The article presentsthe apparatuses to testing of release of drugs with emphasis on thehistory of their formation and describes the conduct of trials and thefactors affecting the abnormal release process. For the interpretation ofthe results the pharmacopoeial requirements are given about the amountof drug released over time. An important factor in the release process ofdrug from the dosage form is the type of a mechanism of the process.In the article are listed the mathematical models describing the kineticsof release and the factors affecting on the mass transfer process on theboundary solid-liquid. This process is described by the dimensionlessnumbers.

Keywords: release study, mass transfer process, dimensionless numbers.

c Farm Pol, 2014, 70(2): 105-110