ARTYKUŁ

Jadwiga Marczewska, Ewa Drozd, Janina Drozd, Elżbieta Anuszewska

Ocena przydatności mikropłytkowego testu Ames MPF™ Penta I w porównaniu z testem wykonywanym metodą standardową zgodnie z OECD 471
2014-06-18

Test Amesa jest jednym z referencyjnych krótkoterminowych testów przesiewowych in vitro, który służy do oceny potencjalnych właściwości mutagennych różnorodnych czynników, zarówno fizycznych, jak i chemicznych. Celem badań było porównanie aktywności mutagennej wybranych związków w standardowym teście Amesa, wykonanym zgodnie z wytycznymi OECD 471 i teście mikropłytkowym Ames MPFTM Penta I firmy Xenometrix oraz ocena możliwości stosowania testu mikropłytkowego w badaniach prowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Standardowy test Amesa jest w naszym laboratorium metodą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 774) oraz posiada atestację European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM/MJA-032).

Słowa kluczowe: aktywność mutagenna, test Amesa, OECD 471, mikropłytkowy test Ames MPFTM Penta I

Evaluation of the usefulness of microplate Ames test MPF™ Penta I in comparison with a test performed according to the standard method OECD 471 ・ Ames test is one of the reference short-term in vitro screening tests, used to evaluate the mutagenic potential of various factors, both physical and chemical. The aim of the study was to compare the mutagenic activity of selected compounds in the standard Ames test according to OECD 471 and in a microplate Ames test MPFTM Penta I, and to evaluate the feasibility of using the microplate test in the research carried out at the National Medicines Institute. The standard Ames test used in our laboratory is a method certified by the Polish Accreditation Centre (AB 774) and the EDQM (EDQM/MJA‑032).

Keywords: mutagenic activity, Ames test, OECD 471, microplate Ames test MPFTM Penta I.

© Farm Pol, 2014, 70(6): 295-298