ARTYKUŁ

Tomasz Kamiński, Dariusz Pawlak

Leki generyczne we współczesnej farmakoterapii
2014-06-18

Generyki są to leki zawierające tę samą substancję aktywną, w tej samej dawce i formie co leki innowacyjne i mogą być produkowane po wygaśnięciu ochrony patentowej na lek oryginalny. Proces wprowadzenia leku generycznego do obrotu jest ułatwiony i nie wymaga wykonania badań klinicznych, a jedynie analizy dowodzące tożsamości z lekiem referencyjnym. Umożliwia to znaczną redukcję kosztów produkcyjnych, co skutkuje obniżeniem ceny leków i zwiększeniem ich dostępności dla pacjentów. Rynek generyków przeżywa prawdziwy rozkwit, a jego wartość znacznie wzrasta z każdym rokiem. Skłania to do zadania pytań: Jakie są korzyści, a jakie niedogodności związane ze stosowaniem leków odtwórczych? Co farmaceuta wiedzieć o nich powinien?

Słowa kluczowe: lek generyczny, lek innowacyjny, biorównoważność, rynek generyków.

Generic drugs in current pharmacotherapy

Generics are drugs containing the same active substance at the same dose and form as the innovative medicines, and can be produced after the expiry of patent protection for the original drug. The process of introducing a generic drug on the market is easier and does not require the conduct of clinical trials but only studies proving the identity of the reference drug. This provides an opportunity to a significant reduction in production costs, which results in lower drug prices and increase their availability to patients. Generics market is experiencing a large estimation and its value increases significantly every year. This prompts us to ask questions: What are the advantages and disadvantages associated with the use of generic drugs? What pharmacists should know about them?

Keywords: generic drug, original drug, bioequivalence, generics market.

© Farm Pol, 2014, 70(6): 321-326