ARTYKUŁ

Agnieszka Barańska, Bartłomiej Drop, Anna Jurek, Magdalena Mińko, Marek Deryło

Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania handlem na rynku farmaceutycznym na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego
2014-09-21

Handel jest bardzo ważną społecznie oraz ekonomicznie dziedziną gospodarczą. Wymaganiem polskich przedsiębiorstw, ich pracowników i managerów jest zdobywanie i potwierdzanie w praktycznej działalności swych umiejętności handlowych oraz kompetencji marketingowych, pozwalających na efektywne prowadzenie handlu na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Najważniejsze w zarządzaniu handlem jest opracowanie modelu dotarcia do rynku w taki sposób, aby zrealizować cele strategiczne firmy. W późniejszym etapie są to: zarządzanie ludźmi, budowa zespołu i struktury działu firmy, negocjacje i utrzymywanie kontaktów handlowych z klientami, planowanie i kontrola sprzedaży, prognozowanie procesu sprzedaży. Sprawne zarządzanie handlem wymaga właściwej kompozycji stosowanych przez przedsiębiorstwo instrumentów rynkowych.

Słowa kluczowe: zarządzanie, handel, rynek farmaceutyczny, sprzedaż.

Identification of good management practices in the pharmaceutical trade market on the example of the pharmaceutical company

Trade is very important socially and economically economic field. The requirement of Polish companies, their employees and managers is acquisition and confirming the practical activity of their business skills and competencies of marketing, required to effectively trade in in the internal market and internationally. The most important in trade management is to develop a model to reach the market in such a way as to achieve the strategic objectives of the company. At a later stage, they are: people management; construction of the structure of the department and the company; negotiating and cooperation with clients; planning and control of the sale; prediction of sales process. Efficient management of trade requires the proper composition of the undertaking’s market instruments.

 

 

Keywords: management, retail, pharmaceutical, sale.

© Farm Pol, 2014, 70(8): 419-423

 

 

 

Identyfikacja dobrych praktyk zarządzania handlem na rynku farmaceutycznym na przykładzie przedsiębiorstwa farmaceutycznego

183.74 kB | 21 grudnia 2017