ARTYKUŁ

Arkadiusz Kazula, Ewa Kazula

Mechanizmy działania nowych leków przeciwpadaczkowych
2015-03-02

Stosowane obecnie leki przeciwpadaczkowe działające selektywnie na układ GABA-ergiczny to tiagabina i wigabatryna. Pierwszy z nich hamuje neuronalny i glejowy wychwyt GABA, natomiast drugi zwiększa synaptyczne stężenie GABA w wyniku blokowania aktywności aminotransferazy GABA (enzymu rozkładającego GABA). Gabapentyna była zaprojektowana jako prekursor GABA łatwo przenikający do mózgu, gdzie powoduje wzrost w synapsach ilości GABA. Ten lek przeciwpadaczkowy zmniejsza napływu jonów wapnia do neuronów przez wiązanie się do specyficznych podjednostek zależnych od napięcia kanałów wapniowych. Lamotrigina i oksykarbazepina są nowymi lekami przeciwpadaczkowymi, których główne działanie jest związane z hamowaniem zależnych od napięcia kanałów sodowych. Wiadomo, że za generowanie napadów padaczkowych odpowiedzialna jest odpowiednia aktywność układu glutaminergicznego, z tego względu jako leki przeciwpadaczkowe są stosowane związki hamujące aktywność receptorów glutaminergicznych. Lekami tymi są: felbamatu, fenobarbital i topiramat, które również hamują prądy sodowe. Nowe leki przeciwpadaczkowe są lepiej tolerowane przez pacjentów z padaczką i praktycznie pozbawione są ważnych farmakokinetycznych interakcji. Obecnie stosowane leki przeciwpadaczkowe charakteryzują się objawami niepożądanymi oraz brakiem efektu terapeutycznego u około 20% pacjentów. Dlatego też, poszukiwane są nowe związki przeciwpadaczkowe, które byłyby bardziej efektywne i miały lepszy profil tolerancji.

Słów kluczowych brak

 


Mechanisms action of novel antiepileptic drugs

Novel antiepileptic drugs acting selectively through the GABA-ergic system are tiagabine and vigabatrin. The former inhibits neuronal and glial uptake of GABA whilst the latter increases the synaptic concentration of GABA by inhibition of GABA-aminotransferase. Gabapentin, designed as a precursor of GABA easily entering the brain, was shown to increase brain synaptic GABA. This antiepileptic drug also decreases influx of calcium ions into neurons via a specific subunit of voltage-dependent calcium channels. Novel antiepileptic drugs, mainly associated with an inhibition of voltage-dependent sodium channels are lamotrigine and oxcarbazepine. Since glutamate-mediated excitation is involved in the generation of seizure activity, some antiepileptics are targeting glutamatergic receptors – for instance, felbamate, phenobarbital, and topiramate. Besides, they also inhibit sodium currents. Novel antiepileptic drugs are better tolerated by epileptic patients and practically are devoid of important pharmacokinetic drug interactions. Currently used antiepileptic drugs may couse many side effects and have no therapeutic effects in up to 25% of patients. That is why new antiepileptic drugs – more effective and with a better tolerance profile –are sought for.

Keywords: epilepsy, antiepileptic drugs, ion channels, neurotransmitters.

© Farm Pol, 2014, 70(11): 629-650