ARTYKUŁ

Aleksandra Graboń, Dominik Olejniczak, Urszula Religioni

Postawy Polaków wobec badań klinicznych II i III fazy
2015-03-03

Wprowadzenie

Badania kliniczne stanowią nieodłączny element rozwoju medycyny. Zasadność ich prowadzenia jest niepodważalna, jednak obawa przed uczestnictwem w tego rodzaju doświadczeniach jest zjawiskiem niezmiernie powszechnym.

Cel: Celem pracy jest zaprezentowanie postaw Polaków wobec badań klinicznych II i III fazy.

Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 100 osób powyżej 18 roku życia. Zastosowaną metodą badawczą była ankieta, składająca się z 30 pytań dotyczących stosunku respondentów do badań klinicznych oraz metryczki.

Wyniki: Badanie wykazało, iż Polacy mają negatywny stosunek do badań klinicznych. Znacząca większość ankietowanych (82%) zadeklarowała, iż dostrzega potrzebę prowadzenia badań klinicznych, jednak aż 69% badanych uważa, że testowanie leków może być niebezpieczne. Niemal połowa respondentów nie poleciłaby udziału w programie testowania nowych leków bliskiej osobie.

Wnioski: Biorąc pod uwagę opinie respondentów, koniecznym wydaje się być podjęcie działań zmierzających do zmiany postaw społecznych Polaków wobec badań klinicznych, których podstawę powinna stanowić edukacja prowadzona przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne.

Słowa kluczowe: badanie kliniczne, fazy badań klinicznych, lek

Poles’ attitudes towards the clinical trials phase II and III

Clinical trials are an integral part of medicine development. The legitimacy of their conduct is unquestionable, but the fear of participating in this kind of experience is a very common phenomenon.

The aim of the study is to present Poles’ attitudes towards II and III phases of clinical trials.

The study group included 100 people age 18 and over. The applied research method was a survey consisting of 30 questions. The study showed that Poles have a negative attitude towards clinical trials. The majority of respondents (82%) declared that they notice the need for clinical trials, however, until 69% of respondents believed that drug testing can be dangerous. Taking into account the views of respondents, it seems necessary to take action aim at change social attitudes towards clinical trials. These activities should be based on education conducted by the public health institutions.

Keywords: clinical trial, clinical trials phases, medicinal product.

© Farm Pol, 2013, 69(1): 19-25