ARTYKUŁ

Krzysztof Niwiński, Witold Brniak, Renata Jachowicz

Technika druku przestrzennego w praktyce farmaceutycznej i medycznej
2015-03-03

Technika druku przestrzennego (3DP – z ang. Three-Dimensional Printing) jest metodą szybkiego wytwarzania prototypów, zaliczaną do metod przyrostowych nie wymagających użycia formy. Dzięki zaletom takim jak precyzja, elastyczność, zdolność do szybkiego wytwarzania skomplikowanych obiektów, znajduje praktyczne zastosowanie w nauce i technice. Podejmowane są próby użycia metody druku przestrzennego w technologii postaci leku do sporządzania preparatów o złożonej strukturze wewnętrznej i skomplikowanym kształcie, zawierających substancje lecznicze i pomocnicze o różnych właściwościach. Ściśle określona struktura wewnętrzna umożliwia zaprogramowanie odpowiedniego profilu uwalniania substancji leczniczej. Metoda druku przestrzennego umożliwia sporządzanie preparatów takich jak systemy matrycowe, powlekane, tabletki wielowarstwowe, tabletki ulegające szybkiemu rozpadowi w jamie ustnej oraz implanty. Pozostałe zastosowania medyczne obejmują: planowanie operacji chirurgicznych oraz wytwarzanie sztucznych tkanek i narządów.

Słowa kluczowe: Druk przestrzenny, kontrolowane uwalnianie, implanty

Three dimensional printing in pharmaceutical and medical practice

Three-dimensional printing (3DP) is a method of rapid prototyping, classified to the solid freeform fabrication technologies or an additive printing processes. Due to its advantages such as: precision, flexibility and capability of manufacturing complicated objects in a short time, this technology is applied to science and engineering. The attempts have been made to use 3DP method in pharmaceutical technology to prepare drug delivery devices with complicated shapes, complex inner structures, containing different active substances and excipients. The precisely defined architecture allows a programming of the desired drug release profiles. The three-dimensional printing technique is suitable for manufacturing of matrix or coated systems, multilayer tablets, orodispersible tablets and implants. The other medical applications include the design of surgical procedures or manufacturing of artificial tissues and organs.

Keywords: three dimensional printing, controlled release, implants.

© Farm Pol, 2013, 69(1): 50-57