ARTYKUŁ

Aleksandra Sklarek, Magdalena Jurzak

Rany – podstawy postępowania pielęgnacyjnego
2015-03-03

Ranę można zdefiniować jako naruszenie integralności tkanki, będące następstwem urazu bądź różnych stanów patologicznych, które inicjują proces naprawy. Gojenie ran skóry to jeden z mechanizmów zachowania/przywrócenia homeostazy po zadziałaniu czynnika uszkadzającego ciągłość skóry. Indywidualnie dobrana oraz regularnie stosowana pielęgnacja ran skóry należy do elementów kompleksowego postępowania zapewniającego optymalne środowisko gojenia. Powinna opierać się przede wszystkim na wykorzystaniu hipoalergicznych, łagodnych oraz niedrażniących preparatów myjących, nawilżających i/lub natłuszczających, jak również produktów, które zapewnią fizyczną barierę. Optymalne środowisko do przebiegu gojenia uszkodzonej skóry można uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiednich opatrunków. Ze względu na udział w procesie gojenia, opatrunki dzieli się na bierne, interaktywne oraz bioaktywne. Do wykorzystywanych tradycyjnie opatrunków biernych należą niejałowe i jałowe kompresy z włókien naturalnych lub syntetycznych, używane głównie jako absorbenty. Opatrunki interaktywne i bioaktywne stanowią heterogenną grupę pod względem składu, właściwości oraz potencjalnych wskazań i przeciwwskazań do stosowania. Ich zadaniem jest wytworzenie, a także utrzymywanie odpowiednich warunków do przebiegu procesu gojenia.

Słowa kluczowe: pielęgnacja rany, opatrunki: bierne, interaktywne, bioaktywne

Wounds – basis of care proceedings

The wound can be defined as a tissue breakdown, resulting from an injury or any pathological condition that initiates the repair process. Skin wound healing provides preservation/restoration of homeostasis after damage of the skin integrity. Individually selected and regularly performed care of skin wounds is a part of comprehensive procedure providing optimal environment for the healing process. It should be based mainly on the implementation of hypoallergenic, gentle and non-irritating washing agents, moisturizers, lubricants and products that constitute a physical barrier. The optimal environment for healing of damaged skin can be obtained through the use of appropriate dressings. Due to the participation in the process of healing, dressings can be divided into passive, interactive and bioactive ones. The group of traditionally used, passive dressings form mainly non-sterile and sterile compresses made up from natural or synthetic fibers, used mostly as absorbents. Interactive and bioactive wound dressings constitute heterogeneous group in regard to their composition, properties, indications and contraindication and their purpose is to create and maintain optimal environment for healing process.

Keywords: wound care, wound dressings: passive, interactive, bioactive.

© Farm Pol, 2013, 69(1): 63-68