ARTYKUŁ

Kamil Zawada, Karolina Szporak, Urszula Kurczewska, Daria Orszulak-Michalak

Wybrane problemy leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce
2015-03-03

Sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce jest bardzo trudna. Obowiązuje surowa kwalifikacja do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego”. W ramach programu ze środków publicznych finansowane są jedynie: interferon beta-1b, interferon beta-1a i octan glatirameru. Wysoki koszt terapii alternatywnej czyni ją niedostępną dla większości chorych. Badanie BAROMETR SM 2011, przeprowadzone przez Europejską Platformę Stwardnienia Rozsianego, wykazało konieczność wprowadzenia zmian w zasadach prowadzenia terapii SM w Polsce. W zestawieniu ogólnym, porównującym sytuację chorych na SM w 33 krajach Europy, Polska zajęła 26 miejsce. Konieczne jest wdrożenie Narodowego Programu Leczenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, w sposób kompleksowy obejmującego nowoczesne leczenie (terapię podstawową i alternatywną), rehabilitację specjalistyczną i długoterminową oraz opiekę nad chorymi na SM. Program powinien uwzględniać udział farmaceutów w zarządzaniu ryzykiem stosowania leków modyfikujących przebieg SM.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, program lekowy, leczenie immunomodulujące, BAROMETR SM 2011

Selected problems of multiple sclerosis treatment in Poland

The situation of patients suffering from multiple sclerosis in Poland is very difficult. There is a severe qualification system for drug programme “Treatment of multiple sclerosis”. Within the programme only interferon beta‑1b, interferon beta-1a and glatiramer acetate are financed from public funds. High costs of alternative therapy makes it inaccessible for majority of patients. The survey MS BAROMETER 2011, conducted by European Multiple Sclerosis Platform, indicated the necessity of introducing changes in therapy of multiple sclerosis in Poland. Poland took 26th position in the ranking comparing situation of patients suffering from multiple sclerosis in 33 European countries. It is necessary to implement National Programme of Multiple Sclerosis Treatment comprising modern therapy (basic and alternative), specialistic and long-term rehabilitation, as well as care of multiple sclerosis patients. The programme should include the role of pharmacists in risk management of usage of drugs modifying multiple sclerosis.

Keywords: multiple sclerosis, drug programme, immunomodulatory treatment, MS BAROMETER 2011.

© Farm Pol, 2013, 69(1): 69-76