ARTYKUŁ

Wojciech Giermaziak, Barbara Chlewicka

Historia medycyny i opieki medycznej w Częstochowie przedmiotem naukowej pasji dr. Mieczysława Wyględowskiego i tematem jego książkowych publikacji
2015-03-10

Artykuł omawia autorski dorobek piśmienniczy dra Mieczysława Wyględowskiego w zakresie historii opieki medycznej nad mieszkańcami Częstochowy i regionu. Uwzględnia także wydawnictwa poświęcone historii krajowej służby zdrowia w wybranych przez autora przedziałach czasowych. Przedstawia ponadto opracowania współredagowane z innymi autorami. Prezentacja publikacji ma charakter chronologiczny – zachowuje kolejność ukazywania się poszczególnych wydawnictw.

Słowa kluczowe: Mieczysław Wyględowski, biografie lekarzy, historia medycyny.

History of medicine and medical care in Czestochowa subject of a scientific passion of dr. Mieczyslaw Wyględowski and theme of his book publication

The article describes the literary achievements of Mieczysław Wyględowski, PhD. It focuses on history of medical care of Czestochowa and nearby regions’ residents. The article describes literature concentrated on health service’s history within the time boundaries selected by the writer. It also includes essays co-edited with other authors. The publication is presented with chronological manner – the appearance order of particular literary works is preserved.

Keywords: Mieczysław Wyględowski, biography of doctors, history of medicine.

© Farm Pol, 2015, 71(2): 92-95