ARTYKUŁ

Monika Gajewska, Lucyna Wolniak, Agnieszka Lisowska, Katarzyna Centkowska, Małgorzata Sznitowska

Ocena porównawcza fizycznych właściwości farmakopealnych złożonych podłoży maściowych
2015-11-16

Celem pracy było wykazanie różnic we właściwościach fizycznych dziewięciu złożonych podłoży maściowych opisanych w FP X (Monografie Narodowe), tj. maści białej, maści cholesterolowej, maści emulgującej niejonowej, maści monostearynianowej, maści prostej, wazeliny hydrofilowej, maści makrogolowej, maści hydrofilowej i maści zmiękczającej. Badania obejmowały ocenę wizualną podłoży (zapach i barwę), określenie liczby wodnej, konsystencji, rozciągliwości i właściwości reologicznych.

W ocenie wizualnej sporządzone podłoża odpowiadały opisowi farmakopealnemu. Jedynie maść hydrofilowa miała dość twardą konsystencję uniemożliwiającą komfortowe pobranie z opakowania. Wśród badanych podłoży o charakterze absorpcyjnym najwyższą liczbę wodną (370) posiada wazelina hydrofilowa i może być ona stosowana zamiennie z euceryną. Maści: biała i monostearynianowa nie powinny być zalecane do sporządzania maści, w skład których wchodzi więcej niż 5% fazy wodnej. Maść absorpcyjna z monostearynianem glicerolu różni się od innych podłoży właściwościami lepkosprężystymi. Mimo to właściwosci aplikacyjne są podobne..

Słowa kluczowe: farmakopealne złożone podłoża maściowe, właściwości fizyczne

Comparative evaluation of physical properties of complex pharmacopoeial ointment

The aim of study was to compare physical properties of nine compounded ointment bases described in Polish Pharmacopoeia X (national monographs), namely: White ointment, Cholesterol ointment, Emulsifying nonionic ointment, Monostearate ointment, Simple ointment, Hydrophilic petrolatum, Macrogol ointment, Hydrophilic ointment and Cold cream. The research included organoleptic evaluation of the bases (smell and color), determination of water-absorption capacity, consistency, spreadability and rheological properties. Regarding visual examination, all compounded bases were in compliance with pharmacopoeial description. However, Hydrophilic ointment was relatively hard, what resulted in less comfortable withdrawal from a container. Among the studied water-emulsifying type bases the highest water-absorption capacity (370 g/100 g) was determined for Hydrophilic petrolatum and this base was considered as comparable and interchangeable with Eucerin. White ointment and Monostearate ointment were found unsuitable for preparation of ointments containing more than 5% (w/w) of the aqueous phase. The viscoelastic properties of Monostearate ointment were different from other ointment bases, however organoleptic properties of this base were similar to other bases.

Keywords: pharmacopoeial compounded ointment bases, physical properties, water-absorption capacity

© Farm Pol, 2015, 71(7): 405-409